Projekt budżetu Łodzi na 2019 rok

Zapoznaj się z projektem budżetu Łodzi na 2019 rok

W łódzkim magistracie odbyła się prezentacja projektu budżetu Łodzi na 2019 r.

Jednym z głównych założeń projektu budżetu Łodzi na 2019 rok jest rewitalizacja Księżego Młyna - fot. Stefan Brajter / UMŁ
Jednym z głównych założeń projektu budżetu Łodzi na 2019 rok jest rewitalizacja Księżego Młyna , fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wiceprezydent Wojciech Rosicki i skarbnik Krzysztof Mączkowski przedstawili założenia projektu budżetu na 2019 rok. Wiemy już, że w przyszłym roku wydatki miasta wyniosą 4 mld 670,7 mln zł, a dochody 4 mld 443,7 mln zł. To oznacza, że deficyt wyniesie 227 mln zł.

Główne kierunki inwestycji w przyszłym roku to oczywiście rewitalizacja centrum, Księżego Młyna oraz pałaców, ale także program Tramwaj dla Łodzi, termomodernizacje szkół i przedszkoli, rozbudowa EC1, domów kultury i muzeów, rewitalizacja parku Helenów oraz parków kieszonkowych.

Jak podkreślił wiceprezydent Wojciech Rosicki, największą część budżetowych wydatków, bo aż 1/4 stanowią kwoty, które przeznacza się na oświatę i wychowanie. - Z roku na rok miasto dokłada do systemu oświaty coraz większe kwoty. Subwencja oświatowa corocznie wzrasta, ale jej przyrost jest zbyt mały, jeśli chodzi o dynamikę wydatków - tłumaczy skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski.

Skarbnik miasta zadowolony jest z wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej, która w 2019 roku wyniesie 327,1 mln zł.

 

 

 

Trzy ogólnodostępne spotkania z mieszkańcami w sprawie budżetu na 2019 rok odbędą się w od najbliższej soboty, 24 listopada do poniedziałku, 26 listopada w centrach handlowych i siedzibie magistratu. Wypowiadać się na temat budżetu można również elektronicznie na platformie Vox Populi.

- Przy okazji projektowania budżetu na przyszły rok zachęcamy łodzian do udziału w konsultacjach. To będzie zwieńczenie rozmów na temat priorytetowych wydatków miasta. Przez cały rok prezydent Hanna Zdanowska spotykała się z łodzianami i słuchała ich uwag na temat miejskiego budżetu - powiedziała z-ca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ Katarzyna Luzyńczyk.

Konsultacje budżetowe odbędą się:

 • w sobotę, 24 listopada, w godz. 14-17 w Sukcesji,
 • w niedzielę, 25 listopada, w godz. 14-17 w Manufakturze
 • w poniedziałek, 26 listopada, w godz. 17-19 w Urzędzie Miasta Łodzi. To spotkanie będzie miało charakter warsztatowy z udziałem skarbnika miasta Krzysztofa Mączkowskiego.

Na każdym ze spotkań będzie można zgłaszać swoje uwagi i propozycje do budżetu. Wystarczy wypełnić prosty formularz, który jest do pobrania w BIP UMŁ, bądź będzie dostępny na spotkaniach. Wypowiedzieć się można również na platformie Vox Populi.

Od 16 listopada uwagi do budżetu miasta zgłaszać można również, przesyłając wypełniony formularz konsultacji na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl.

Powiązane aktualności

Powiązane pliki

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.