Dla najemców lokali użytkowych

Informacja dla najemców lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji

 • Termin opuszczenia lokalu

  Najemcy lokali użytkowych, którzy dostali wypowiedzenie umowy, mają prawo do bezumownego zajmowania lokalu do momentu rozpoczęcia prac remontowych (określonego w harmonogramie prac wykonawcy).

 • Najem lokalu zamiennego

  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, najemcom lokali użytkowych, którym umowy zostały wypowiedziane z uwagi na realizowane inwestycje Miasta Łodzi lokale użytkowe wynajmowane są w trybie bezprzetargowym (nie dotyczy to osób, które są dłużnikami Miasta Łodzi). (par.6,ust.4,5)

  Przedmiotem najmu powinien być lokal użytkowy położony w tej samej strefie, w której znajdował się dotychczas wynajmowany lokal lub dzierżawiony, z wyłączeniem dzierżaw przy pl. Wolności i ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Adama Mickiewicza/al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla których przedmiotem najmu może być lokal usytuowany w strefie I lub niższej, określonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Lokal powinien posiadać zbliżoną powierzchnię i warunki techniczne. (par.6, ust.6,7)

  Istnieje także możliwość najmu lokalu przetargowego na takich samych zasadach. W tym przypadku, najemca musi zgłosić chęć najmu lokalu przetargowego na minimum 9 dni roboczych przed rozstrzygnięciem przetargu.

  W przypadku braku dostępnych lokali możliwe jest, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi, zawarcie umowy na lokal w strefie o numerze o jeden wyższym lub niższym, a na czas określony terminem realizacji inwestycji Miasta Łodzi także w strefie „0”. (par.6,ust.9)

  Stawka czynszu pozostaje w wysokości obowiązującej jak w lokalu dotychczas zajmowanym, przy czym, gdy jest ona niższa niż minimalna stawka czynszu dla danej działalności i strefy w zakresie zasobu lokali użytkowych, wynajem lokalu użytkowego następuje ze stawką minimalną. (par.6,ust.10).

 • Powrót do lokalu po rewitalizacji

  Istnieje możliwość wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych znajdujących się w budynkach, w których zakończony został remont kapitalny, na rzeczy ich byłych najemców przy spełnieniu wszystkich następujących warunków:

  - lokal po remoncie ma zbliżoną powierzchnię do tej sprzed remontu (+/- 30% powierzchni)

  - były najemca złoży oświadczenie o rezygnacji z zajmowanego na dzień złożenia wniosku lokalu zamiennego

  - wnioskodawca przyjmuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia stawkę czynszu lokalu użytkowego, określoną w trybie przetargu pisemnego (konkursu ofert), a w przypadku negatywnego wyniku przetargu na dany lokal, stawkę czynszu, jaka była wynikiem przetargu na lokal użytkowy o zbliżonych parametrach (takich jak m.in. powierzchnia, wyposażenie techniczne, położenie w budynku). (par.6,ust.13, Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu par.3, ust.2, pkt.7)

Wykaz lokali na stronie Zarządu Lokali Miejskich

Informacja dla najemców lokali użytkowych przy remontowanych drogach oraz dla najemców lokali użytkowych w nieruchomościach, których elewacje frontowe objęto remontem (Zarządzenie w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, par. 6)

 • Upoważnia się wynajmujących do ustalenia stawek czynszu na poziomie 20% dotychczasowych stawek czynszu w lokalach mieszczących się w nieruchomościach położonych bezpośrednio przy drogach, w miejscu, w którym prowadzone są roboty budowlane.
 • Upoważnia się wynajmujących do ustalenia stawek czynszu na poziomie 50% dotychczasowych stawek czynszu w lokalach położonych na parterach budynków, których elewacje frontowe objęto remontem.

Zmiana stawek czynszu przysługuje w okresie od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do ich zakończenia (nie dotyczy dłużników).

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.