Kalendarium niepodległości

Przedstawiamy kalendarium wydarzeń Łódzkie Drogi do Niepodległości. Zawarte w nim wydarzenia występujące na przestrzeni kilkudziesięciu lat doprowadzą w rezultacie do wyzwolenia Łodzi spod okupacji niemieckiego zaborcy w listopadzie 1918 roku.

 • 22 stycznia 1863 – wybuch powstania styczniowego.
 • 31 stycznia 1863 – wymarsz łódzkich powstańców pod dowództwem ks. Józefa Czajkowskiego i Teodora Rybickiego. Ruszyli w stronę Pabianic i Ksawerowa. Celem było połączenie się z oddziałem Józefa Oxińskiego działającym w sieradzkim. Zostali jednak rozbici przez wojska rosyjskie pod wsią Wronowice.
 • 24 lutego 1863 – bitwa pod Dobrą. Bohaterska śmierć Marii Piotrowiczowej.
 • 22-24 czerwca 1905 r. – krwawe walki robotników łódzkich na barykadach spowodowały, że zelżał nacisk rusyfikacyjny władz carskich i przyznano polakom pewne prawa i swobody m.in. możliwość zakładania polskich szkół średnich.
 • 1905 – powołanie do życia Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Z szeregów "Sokoła" wywodziło się wielu działaczy niepodległościowych i wybitnych sportowców międzywojnia.
 • 1906 – Towarzystwo Popierania Szkół Średnich "Uczelnia" założyło pierwsze polskie gimnazjum męskie. Później dzięki hojności łódzkich przedsiębiorców przy obecnej ulicy Więckowskiego 41, wybudowano gmach I Gimnazjum i Liceum – obecnie I LO im. Mikołaja Kopernika.
 • 1914 – wybuch I wojny światowej.
 • 8 października – wkroczenie wojsk niemieckich do Łodzi. W związku z losami bitwy łódzkiej opuściły one  miasto po trzech tygodniach.
 • 12 października – wkroczenie pierwszego oddziału Legionów Polskich do Łodzi.
 • 16 października 1914 -  wymarsz pierwszej grupy ochotników do Legionów (240 osób).
 • 28 października – miasto opuszcza grupa 30 skautów,  którzy posiadają już przygotowanie wojskowe. Wśród nich był Wacław Lipiński i Jerzy Szletyński.
 • 6 grudnia 1914 – powtórne wkroczenie wojsk niemieckich do Łodzi. Początek okupacji trwającej do końca wojny.
 • 3 maja 1916 – obchody 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Liczbę uczestników pochodu, który wyszedł z Rynku Targowego (obecnie pl. Dąbrowskiego) ulicą Średnią (Pomorska), dotarł do ul. Piotrkowskiej i dalej do katedry, ocenia się na 50 tys. osób. Teatry łódzkie wystawiały sztuki o tematyce patriotycznej. Największą popularnością cieszył się dramat "Triumf Zgody (Konstytucja 3 Maja)".
 • 5 listopada 1916 roku – Akt Dwóch Cesarzy zapowiadający odbudowę państwa polskiego. W Łodzi został odczytany podczas uroczystości w pałacu.
 • Grudzień 1916 – przybycie w okolice Łodzi żołnierzy Parku Amunicyjnego Legionów Polskich. Rozlokowano ich na terenie Srebrnej, Brusa i Retkini.
 • 15 października 1917 – uroczyste obchody 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Rada miejska podjęła decyzję o budowie pomnika na koszt miasta.
 • 17 i 18 lutego 1918 – demonstracje przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego. 
 • Listopad 1918
  • 9 listopada powołano Komendę Sił Zbrojnych. Początkowo na czele z por. Alfredem Biłykiem.
  • 10 listopada - pochód po wiecu w sali koncertowej, przy ul. Dzielnej (Narutowicza), organizator Stronnictwo Niezawisłości Narodowej. Demonstracja sformowała się na wieść  o utworzeniu rządu Ignacego Daszyńskiego w Lublinie. Ruszył pochód z ul. Dzielnej i ul. Piotrkowską dotarł do Nowego Rynku. Następnie pod Grand Hotel i park Sienkiewicza. Pochód miał duży wpływ na nastroje społeczne.
  • 11 listopada powstanie w niemieckim garnizonie Łódź – Rady Żołnierskiej (Soldatenrat). Początek dezorganizacji sił niemieckich.
 • 11 listopada 1918 roku – rozbrajanie Niemców 
  • Rozbrojenie patrolu niemieckiego na Gdańskiej i oficerów przebywających w pałacu Heinzla. Broń przekazywano Komendzie Sił Zbrojnych.
  • Atak na Ost-Komendantur ze względu na duże zasoby broni. Przy próbie zajęcia budynku zginęły dwie przypadkowe osoby (Piotrkowska 139),
  • Zajęcie komisariatu Policji przy ul. Karola (obecnie Żwirki).
  • Zajęcie dworca Kaliskiego przy pomocy kolejarzy. Po akcji trwającej ok. godziny udało się obsadzić dworzec, zdobyto znaczną ilość broni i kilkaset wagonów i 40 parowozów.
  • Silny opór przy zajmowaniu Monopolu Tytoniowego.
  • Dramatycznie rozwinęła akcja opanowania Dworca  Fabrycznego. Poległ tam Bolesław Sałaciński. Rannego w nogę Niemcy zakłuli bagnetami. Obiekt próbowały zdobyć odziały NZR i POW. Obsadzono go dopiero po opuszczeniu przez Niemców.
  • Dużo wysiłku kosztowało zdobycie bazy samochodowej przy ul. Emilii (Tymienieckiego). Oddział kapitana Kudaja trzykrotnie szturmował bazę.
  • Równie dramatyczny przebieg miało zdobycie gmachu policji (Prezydium Policji), przy ul. Spacerowej (Kościuszki) przez jeden z oddziałów POW. Zginął tam 17-letni uczeń gimnazjum Stefan Linke (syn pastora). W zdobytym gmachu znaleziono 200 karabinów i 300 pistoletów.
  • Na Nowym Rynku (pl. Wolności) doszło do wymiany ognia pomiędzy manifestantami a patrolem niemieckim.  Zginęły cztery osoby: ppor. Józef Bukowski, Jan Gruszczyński (ochotnik), Eugenia Wasiak (ochotniczka) i Stefan Kołodziejczak.
 • 20 listopada – ostatni transport żołnierzy niemieckich opuszcza Łódź.
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.