Miejsca w Łodzi

Na terenie Łodzi w listopadzie 1918 r. rozegrały się wydarzenia, które doprowadziły do przejęcia władzy przez Polaków. Przedstawiamy kilka najważniejszych miejsc, gdzie toczyły się walki, których przebieg okazał się czasem dramatyczny.

 1. Nowy Rynek (pl. Wolności). Odział bojowców, który zamierzał uderzyć na koszary przy ul. Konstantynowskiej został ostrzelany przez patrol niemiecki. Polegli: ppor. Józef Bukowski, Jan Gruszczyński (ochotnik), Eugenia Wasiak (ochotniczka) i Stefan Kołodziejczak (drukarz).
 2. Gmach Łódzkiej Filharmonii. 10 listopada w Sali Filharmonii odbył się wiec poparcia dla sformowanego w Lublinie rządu Ignacego Daszyńskiego. Po wiecu ruszył pochód na którego czele szli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej niosąc portret Józefa Piłsudskiego. Manifestacja zradykalizowała nastroje i dała poczucie siły łodzianom. 
 3. Dworzec Fabryczny. Dramatycznie rozwinęła się akcja opanowania Dworca  Fabrycznego. Nie powiodły się dwukrotne szturmy. Poległ tam Bolesław Sałaciński. Rannego w nogę Niemcy zakłuli bagnetami. Dworzec obsadzono dopiero po opuszczeniu przez Niemców. Oddziały POW znalazły tam kilkadziesiąt karabinów i kilka skrzyń amunicji.
 4. Prezydium Policji przy ul. Spacerowej (ul. Kościuszki 14). Przy próbie zajęcia budynku zginął od kult wartowników 17 letni uczeń gimnazjum Stefan Linke. Żołnierze po oddaniu strzałów wycofali się do koszar. W komendzie policji zdobyto 200 karabinów, 300 pistoletów i 20 tys. sztuk amunicji. 

 5. Ost-Komendantur (tzw. Komenda Placu) przy ul. Piotrkowskiej 139. Zdobyto ją przy pomocy Straży Skarbowej. Przy próbie zajęcia budynku zginęły dwie przypadkowe osoby. Polacy przejęli broń i duże zapasy żywności.

 6. Dworzec Kaliski. Ten ważny węzeł komunikacyjny próbowały zdobyć bojówki Narodowego Związku, ale opanowali tylko cześć infrastruktury kolejowej. Pozostały teren stacji zajęto dzięki kolejarzom należącym do PPS. Przejęto również w dużej ilości tabor kolejowy.

 7. Baza samochodowa przy ul. Emilii (ul. Tymienieckiego). Dużo wysiłku kosztowało zdobycie tego obiektu. Oddział kapitana Kudaja trzykrotnie szturmował bazę. Udało się ją opanować dopiero w godzinach wieczornych.

   

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.