Tożsamość i tradycja - aktualności

Co nam dała Unia Europejska?

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi Stanisław Roszczyk i Adam Jeżyński zostali laureatami Konkursu Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad. więcej

Pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Radni z Komisji Edukacji w siedzibie XLII LO w ZSO nr 4 przy ul. Stawowej 28 dyskutowali na temat sposobu wykorzystania placówki do potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży. więcej

Łódź szczyci się wybitnymi mieszkańcami

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Te ważne dla łódzkiej społeczności wyróżnienia Rada Miejska przyznaje za pracę na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Honorujemy wybitnych społeczników, prawników, lekarzy, ludzi nauki, sztuki,... więcej

Nie chomikuj, przekaż książkę

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Choć często słyszy się o problemie niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce, to mimo wszystko wielu łodzian kupuje dużo książek – powiedziała Marta Przywara, radna Klubu KO. więcej

Transmisja uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Dzisiaj, 15 maja o godz. 11:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpocznie się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Łodzi i Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi". więcej

Las Młodej Łodzi

Dorota Adamska / Biuro Rady Miejskiej

- Rusza V edycja akcji „Las Młodej Łodzi”, podczas której rodzice mogą posadzić drzewo z okazji narodzenia lub zaadoptowania dziecka – poinformowała przewodniczącą Klubu Radnych SLD Małgorzata... więcej

Sesyjne decyzje

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Miejska przyjęła poprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na jej podstawie zwiększono środki w budżecie na dokończenie budowy stadionu przy al. Unii. więcej

Idźmy na wybory

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Miejska przyjęła uchwałę stanowisko – apel o aktywny udział mieszkańców Łodzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. więcej

Uczczono pamięć radnej

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

„Ludzka dusza jest jak tęcza nad przepaścią, jak całe życie znika. I taki wielki żal jakby zgasła czyjaś miłość – tych co zostali przenika” więcej

Posłuchaj sesji przez internet

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

8 maja o godz. 9:00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 rozpocznie się IX sesja Rady Miejskiej. więcej

Stop dopalaczom. Nowelizacja ustawy

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Przed rokiem obiecywaliśmy, że przyjrzymy się ustawie antydopalaczowej i zaproponujemy poprawki. Są już one gotowe. Chcemy, żeby sejm i rząd zajęli się nowelizacją dokumentu – powiedział na... więcej

Święto Flagi w Łodzi - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Święto Flagi w Łodzi

Anna Kotecka / BKSiDŁ

Od 15 lat 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi. Biało-czerwone barwy ozdobiły dziś (2 maja) ulicę Piotrkowską i wiele budynków, a harcerze przemaszerowali przez centrum miasta ze 123-metrową flagą. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.