Miejska Rada Seniorów

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Miejska Rada Seniorów w Łodzi została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013 r., która unormowała prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów 25 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmieniona uchwałą Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi 06 lutego 2019 r. 

Rada liczy piętnaście osób i jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Łodzi, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

 

  1. rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,
  2. zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
  3. wspierania aktywności osób starszych,
  4. mieszkalnictwa dla seniorów,
  5. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
  6. przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,
  7. budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,
  8. rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,
  9. wspierania i upowszechniania edukacji do starości.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi zostały przeprowadzone wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi III kadencji. W skład gremium weszło 15 mieszkańców Łodzi w wieku 60+  zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów, których przedmiotem jest działalność na rzecz osób starszych. 

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

Praca Rady

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

Kontakt