Miejska Rada Seniorów

WYNIKI WYBORÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi zostały przeprowadzone wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi III kadencji. W skład gremium weszło 15 mieszkańców Łodzi w wieku 60+  zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów, których przedmiotem jest działalność na rzecz osób starszych. 

 

SKŁAD OSOBOWY
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W ŁODZI
III KADENCJI

LP.

NAZWISKO

IMIĘ

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

1.

Bielicz

Mieczysława

Rada Osiedla "Konstytucyjna" Ł. S. M.

2.

Domagała

Jerzy

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Ziemii Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

3.

Frątczak

Krzysztof

Stowarzyszenie "Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 - 1989"

4.

Jakóbowska

Krystyna

Fundacja "Nasze ZOO"

5.

Kerner

Anna

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej - NSZZ "Solidarność"

6.

Klimczak

Stanisław

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Zarząd
II Oddziału w Łodzi

7.

Kolińska

Anna

Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

8.

Kośmiński

Włodzimierz

Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej "Beneficium Iuris"

9.

Papis

Marian

Stowarzyszenie Łódzkie Porozumienie Obywatelskie Liga Łódzka im. Grzegorza Palki

10.

Sidorowicz-Matyjaszczyk

Zofia

Wojewódzki Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 11

11.

Skwarka

Henryk

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

12.

Sobczyk

Marek

Fundacja "Równe Szanse"

13.

Średziński

Stanisław Andrzej

Fundacja KAMENA Łódź

14.

Świtalska

Jadwiga

Fundacja Waldiego - Serce Na Dłoni

15.

Weremczuk

Zbigniew

Poleski Ośrodek Sztuki

 

 

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Miejska Rada Seniorów w Łodzi została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013 r., która unormowała prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów 25 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmieniona uchwałą Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi 06 lutego 2019 r. 

Rada liczy piętnaście osób i jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Łodzi, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

 

 1. rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,
 2. zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
 3. wspierania aktywności osób starszych,
 4. mieszkalnictwa dla seniorów,
 5. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
 6. przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,
 7. budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,
 8. rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,
 9. wspierania i upowszechniania edukacji do starości.

Praca Rady

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.