Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rada Miejska w Łodzi Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007 r. 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Łodzi. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Prezydium i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi VIII kadencji


VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Zapraszamy serdecznie wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych do udziału w organizowanym przez nas VIII Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Poniżej znajduje się jego regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy. Skan zgłoszenia należy wysłać na nasz adres e-mailowy: mrm@uml.lodz.pl


Dyskusja o Unii Europejskiej / Dębe Wielkie

W dniu 8 maja br., Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi na zaproszenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie wzięła udział w dyskusji o Unii Europejskiej w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie skierowane było do reprezentantów szkół, a jego tematem przewodnim były możliwości partycypacji młodych osób i ich wpływ na opinię publiczną w Europie. Dyskusja odbyła się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim. Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi reprezentowali radna Zofia Spychalska i Stanisław Roszczyk.


Młodzieżowe Dni Europejskości / 2 Maja 2019 r.

2 maja bieżącego roku, Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi w Galerii Handlowej Manufaktura, zorganizowała Młodzieżowe Dni Europejskości.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia (fot. Patrycja Rabenda i Filip Marszał).

 

Przyszedł również czas na podziękowania:

 • dziękujemy naszym panelowym ekspertom: Pani Prof. Beacie Przybylskiej-Maszner, Pani Politolog Renacie Mienkowskiej-Norkiene, Panu Ministrowi Janowi Turuszczyńskiemu oraz Członkowi Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiejowi Rosiakowi za niezwykle interesującą i merytoryczną dyskusję dot. Unii Europejskiej i pozycji Polski we wspólnocie,
 • dziękujemy również wszystkim występującym: Guitar Harmony - szkoła Konrada Jeremusa, Fantasy Dance Academy oraz uczniom XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi  - dzięki waszym występom, nasze wydarzenie było niepowtarzalne,
 • dziękujemy Galerii Handlowej Manufaktura, która użyczyła nam swoje wnętrza, a także wszystkim jej pracownikom, którzy zawsze służyli nam swoją pomocą,
 • dziękujemy inicjatywie Mogę wszystko w UE (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Łódź) i Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwo w Polsce za promowanie na naszym wydarzeniu Unii Europejskiej,
 • dziękujemy Paniom Anecie Rabendzie i Annie Czyżykowskiej z Biura Rady Miejskiej w Łodzi, które pomagały nam zorganizować to wydarzenie i odbierały od nas telefony nawet o 3 w nocy,
 • dziękujemy naszej byłej Radnej - Patrycji Rabendzie i obecnemu naszemu Radnemu Filipowi Marszałowi za wykonanie tych cudownych zdjęć, które możecie podziwiać.

Główni organizatorzy wydarzenia: Stanisław Roszczyk, Adam Jeżyński

 • Podziękowania dla MRM w Łodzi

  Bartłomiej Rosiak, członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej dziękuje organizatorom Młodzieżowych Dni Europejskości

SESJE: Porządki obrad / fotorelacje


Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.