Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rada Miejska w Łodzi Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007 r. 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Łodzi. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.


Prezydium i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi VIII kadencji

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, podczas której uzupełniony został skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. W załączniku uchwała z dnia 26 listopada 2019 r.


SESJE: Porządki obrad / fotorelacje


Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kontakt