Dzierżawy

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

Ulga w postaci umorzenia całości bądź części należności z tytułu dzierżawy nieruchomości Miasta udzielana jest przedsiębiorcom za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na dzierżawionych od Miasta Łodzi terenachmogą wnioskować o ulgi w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości w postaci umorzenia w całości bądź w części należności (umorzenie może obejmować okres dwóch miesięcy tj. kwiecień 2020 r., maj 2020 r.), o ile dzierżawca spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495 i z 2020 r. poz. 424);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;
 • na dzień 14 marca 2020 r. nie posiadał zaległości z tytułu dzierżawy gruntu oraz z tytułu podatku od nieruchomości;
 • prowadzi na dzierżawionej od Miasta nieruchomości:
  1. działalność gospodarczą, co do której na mocy ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239) wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz jej prowadzenia, co skutkuje pogorszeniem płynności finansowej, lub
  2. działalność gospodarczą, co do której na skutek wprowadzenia pozostałych ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239) doszło do faktycznego zaprzestania tej działalności lub ograniczenia jej rozmiarów i pogorszenia płynności finansowej tego przedsiębiorstwa;
 • złożył deklarację – gdy całość lub cześć dzierżawionej nieruchomości została oddana innej osobie lub osobom w dalszą poddzierżawę, najem lub do korzystania na podstawie innej tego typu umowy - o zastosowaniu stosownych ulg wobec tych osób proporcjonalnie i adekwatnie do wpływu ustanowionych ograniczeń, zakazów i nakazów na pogorszenie warunków prowadzenia działalności przez te osoby i pogorszenie płynności finansowej tych osób,
 • złożył wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Miasta z tytułu dzierżawy nieruchomości Miasta oraz wymagane i zgodne z prawdą oświadczenia i deklaracje co do okoliczności stanowiących podstawy zastosowania ulgi - zgodnie z załączonym wzorem;
 • złożył informacje i dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) wraz z wypełnionym uproszczonym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Ulgi dla przedsiębiorców w spłacie należności Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego

Informacje dotyczące udzielenia ulg przedsiębiorcom w spłacie należności Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z negatywnymi skutkami epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS –CoV-2

Miasto Łódź może udzielać, na wniosek przedsiębiorców, ulg w spłacie należności Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie uchwały Nr XCIX/2031/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia  11 grudnia 2014 roku pod poz. 4513 z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy
de minimis.

We wniosku należy podać okoliczności powodujące brak możliwości uregulowania należności w terminie, w tym wskazania w jaki sposób skutki epidemii wpłynęły na sytuację finansową podmiotu i brak możliwości opłacenia należności w terminie.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. uchwały, wniosek powinien zawierać opis aktualnej sytuacji materialnej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności podane we wniosku.

Uwaga! 
Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis stosownych zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji, o których mowa w ust. 1 art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy de minimis (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) pomoc nie może zostać udzielona, o czym stanowi art. 37 ust. 7 przedmiotowej ustawy.

Kontakt