Od 8 czerwca zapraszamy Seniorów na warsztaty i spotkania połączone z wykładami oraz konsultacjami prowadzonymi przez przedstawicieli służb medycznych i lekarz.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 Pozytywnie każdego dnia! – joga śmiechu

Termin: 24.08.2018 r., godz. 11:30

Miejsce spotkania : Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, Łódź

Co będzie się działo:

 • wykład: „Różne oblicza depresji oraz jak sobie z nią radzić” (specjalista psychiatra)
 • śmiech to zdrowie – prelekcja i seans jogi śmiechu
 • Ale cyrk! - pedagogika cyrku w praktyce

Zapisy: tel. 42 633 26 41 lub 605 297 887


W poszukiwaniu 100 łódzkich rzek

Termin: 25.08.2018 r., godz. 11:00

Miejsce spotkania:Widzewski Dom Kultury „Ariadna”, ul. Niciarniana 1/3, Łódź

Co będzie się działo:

 • wykład specjalisty dietetyka na temat właściwego nawodnienia organizmu
 • konsultacje specjalistów (nefrolog, dietetyk)
 • wykład przedstawiciela ZWIK-u „Tajemnice łódzkich rzek”, wycieczka z przewodnikiem

Zapisy: tel. 510 313 310 lub osobiście w Domu Kultury "Ariadna"

Celem projektu CoActive (COA) realizowanego w ramach EIT HEALTH CAMPUS Citizens Programmes jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się poprzez m.in. organizację 10 warsztatów  dla osób starszych w Łodzi, w które zaangażowani będą specjaliści medyczni . Wartością dodaną projektu jest proces wzajemnego uczenia polegający na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, a przedstawicielami służb medycznych i lekarzy (konsultacje medyczne, badania ankietowe). Projekt jest  koordynowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Partnerami w projekcie są: z Uniwersytet w Kolonii ( Niemcy), MADopa ( Francja) oraz Uniwersytet Erasmus w Rotterdamie ( Holandia) oraz partnerzy zewnętrzni : Urząd Miasta w Łodzi , IJsselwijs ( Holandia) .Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2018-31.12.2018. Całościowy budżet projektu wynosi 196,950 tys. euro.

 

 

RELACJE Z ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU COACTIVE - AKTYWNY SENIOR

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.