Konkursy i dotacje

KONKURSY

Prezydent Miasta Łodzi rokrocznie ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

W ramach konkursu dotacje uzyskać mogą następujące zadania:

 • realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;
 • zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;
 • budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;
 • realizacja działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

 

W ramach konkursu dotacyjnego Łódź Naukowa, Łódź Akademicka 2019 dofinansowanie otrzymały następujące organizacje i projekty:

 1. Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na realizację projektu „Visiting Professor: Professor Jonh T. Manning - propagowanie interdyscyplinarnych metod badawczych w naukach medycznych.” – 19 500 zł
 2. Fundacja Promovendi na realizację projektu „Udział Zespołu Iron Warriors w zawodach superoszczędnych pojazdów Pisaralla Pisimmalle 2019” – 20 980,00 zł
 3. Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) na realizację projektu „Udział Studentów ASP w XII Międzynarodowym Sympozjum Graficznym w Urbino” – 16 450,00 zł
 4. Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne „Venae Artis” na realizację projektu „Wykłady prof. Bregt Lameris w Łodzi” – 6 870,00 zł
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich na realizację projektu „Łódź Akademicka – Studia i praca w mieście biznesu, sztuki, muzyki i filmu”– 21 741,00 zł
 6. Stowarzyszenie Klub Yakumo-Goto na realizację projektu „Międzynarodowa Konferencja Naukowa: UE –Japonia. Nadzór Korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu” – 21 500,00 zł
 7. Fundacja In Search Of … na realizację projektu „Muzyka i sztuka dźwięku w dobie nowych technologii – Wykłady Prof. Atau Tanaki w Łodzi” – 16 000,00 zł
 8. Fundacja KOLOROWO na realizację projektu „Escher- fenomen logicznego designu” – 12 000,00 zł
 9. Fundacja Politechniki Łódzkiej na realizację projektu „Prezentacja osiągnięć naukowych studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zrzeszonych w Student Chapter of the American Chemical Society Rubber Division połączona z nawiązaniem współpracy z Centrum naukowo badawczym firmy TRINSEO (Niemcy)” - 22 301,00 zł
 10. Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych OPERATIVA na realizację projektu – „Letnia Akademia Muzyki i Sztuki 2019”– 13 779,00 zł
 11. Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego na realizację projektu „GGULIVRR@Lodz2019 – Międzynarodowe Warsztaty Informatyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego” – 12 000,00 zł
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich na realizację projektu „Drzwi otwarte Łodzi Akademickiej”– 22 236,00 zł
 13. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół WPiA na realizację projektu „Udział studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ w międzynarodowych konkursach typu Moot Court” – 13 055,00 zł
 14. Fundacja Miasto Projekt na realizację projektu „Generative Urban Small Turbine” – 16 714,00 zł
 15. Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich na realizację projektu „Stare i Nowe - Spotkania filmowe” – 9 774,00 zł

Projekty objęte dotacją będą realizowane od 12 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Kontakt