Działania miasta

Miasta mają do odegrania kluczową rolę zarówno w zakresie uświadamiania wagi przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, jak i realizacji projektów oraz działań prośrodowiskowych. Łódź zdaje sobie z tego sprawę. Celem, który nam przyświeca, jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia łodzianom - obecnym i przyszłym pokoleniom.

Realizujemy szereg projektów dedykowanych zachowaniu obszarów zieleni i uwypukleniu ich walorów, służących poprawie jakości wody, powietrza, czy oszczędności energetycznej. Część z nich to duże przedsięwzięcia, opierające się na dofinansowaniu unijnym, inne dotyczą osiedli lub zwyciężały w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

Jedną z ważniejszych realizacji jest "Od:Nowa Parku Helenów". To pierwszy z dwóch etapów prac zaplanowanych przez Miasto Łódź, mających na celu przywrócenie świetności tego historycznego miejsca. W jego ramach zakłada się zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej parku, m.in. dzięki utworzeniu ścieżek edukacyjnych oraz adaptacji części istniejącego, drewnianego budynku – dawnej restauracji Anstadtów, celem utworzenia infrastruktury towarzyszącej, ogrodu kultury i widowni na skarpie. Całość prac ma na celu rewitalizację Helenowa, poprzez stworzenie warunków dla rozwinięcia oferty kulturalnej. Rozpoczęliśmy zatem etap, który nazwano „Helenów kulturalny”.

Mieszkańcy miasta czynnie brali udział w tworzeniu koncepcji. Podczas spotkań konsultacyjnych zrealizowanych na przełomie sierpnia i września 2018r pytaliśmy, co ich zdaniem należy w parku poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są wyobrażenia idealnej przestrzeni do spędzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody.

Od:Nowa Parku Helenów to pierwszy krok w kierunku powiększania atrakcyjnych terenów zieleni w mieście. Planujemy m.in. opracowanie połączenia z sąsiednimi obszarami tego typu, m.in. z Parkiem Ocalałych i Parkiem Staromiejskim, dającego w efekcie formę ścieżki turystycznej, rekreacyjnej, trasy dla aktywności sportowej i edukacyjnej, które stanowić będą uzupełnienie głównego Szlaku Zielonego.

Start inwestycji na przełomie 2020-2021 roku.

Miasto Łódź rozpoczęło także prace związane z utworzeniem Szlaku turystycznego Doliny Sokołówki. Będzie to zielony korytarz komunikujący Las Łagiewnicki z trasami rowerowymi przy alei Włókniarzy i przebiegający wzdłuż rzeki Sokołówki przez trzy tereny zieleni urządzonej zlokalizowane w dolinie rzecznej: Park nad Sokołówką, Park im. Mickiewicza i Staw Wasiaka. Głównym celem projektu, obok utworzenia atrakcyjnego turystycznie i krajobrazowo szlaku pieszo-rowerowego, jest rewaloryzacja terenów w dolinie Sokołówki, w tym przywrócenie świetności historycznego Parku Mickiewicza, podkreślenie walorów przyrodniczych doliny rzeki, utworzenie infrastruktury turystycznej oraz rozszerzenie wachlarza funkcji dostępnych w parkach wraz z komponentem edukacji ekologicznej, historycznej i kulturowej, a także podniesienie jakości i szerokie udostępnienie przestrzeni publicznych i terenów zieleni w mieście. Bardzo ważnym aspektem projektu jest również "odzyskanie" rzeki Sokołówki - stworzenie przyjaznej mieszkańcom i turystom przestrzeni nad rzeką, która w chwili obecnej płynie nieatrakcyjnym i niedostępnym betonowym korytem.

W ramach projektu prowadzone są również konsultacje społeczne, które pomogą projektantom możliwie najbardziej szeroko rozpoznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców północnej części Łodzi w stosunku do terenów zieleni urządzonej. Dzięki temu możliwe będzie zaproponowanie na terenie Doliny Sokołówki takich rozwiązań i funkcji, które będą spełniały oczekiwania łodzian, a zarazem złożą się na powstanie nowej atrakcji turystycznej naszego regionu. Swoje propozycje, pytania i uwagi można zgłaszać poprzez wiadomość e-mail na adres: dolinasokolowki@gmail.com.

Z kolei jednym z projektów realizowanych w ramach Planu dla osiedli jest Park im. Legionów. W tym roku przygotowana zostanie koncepcja i projekt wykonawczy na modernizację alejek, rozbudowę placu zabaw oraz rewaloryzację zieleni. Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj. analizy dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w latach ubiegłych, inwentaryzacja parku i drzewostanu, a także analizy istniejących ścieżek oraz tzw. przedeptów. W ramach prac koncepcyjnych przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które pomogą określić potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych użytkowników (na kształt ostatecznych rozwiązań może wpłynąć szereg czynników warunkowanych bliskością takich obiektów, jak duże osiedla mieszkaniowe, szkoły, placówki medyczne, targowiska, węzły komunikacyjne). Swoje propozycje, pytania i uwagi można zgłaszać poprzez wiadomość e-mail na adres: wks@uml.lodz.pl.

Ze względu na fakt, że park im. Legionów to w rzeczywistości dwa założenia parkowe o innej proweniencji i czasie powstania (w części północnej historyczny ogród fabrykancki, w części południowej modernistyczny park uzupełniający program osiedla z dwudziestolecia międzywojennego), działania w jego częściach będą się różnić intensywnością i charakterem.

Zapoznaj się też z innymi działaniami miasta. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Kontakt