Łódzkie szkoły dla klimatu

Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości to pilotaż dedykowany wypracowaniu innowacyjnej metodyki nauczania przez doświadczanie, która doprowadzi do trwałej zmiany postaw odbiorców (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie poszanowania siebie, innych ludzi oraz środowiska. Całość dopełnia element inwestycyjny – tworzenie zielonych ogrodów edukacyjnych.

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa nr 23 w Łodzi im. Marii Bohuszewiczówny
  • Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi im. Janusza Kusocińskiego
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi
  • XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi
  • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi

CZĘŚĆ EDUKACYJNA

  • szkolenia dla nauczycieli podpowiedzą jak zorganizować lekcje, by indywidualizować nauczanie i uczenie się uczniów, jak sprzyjać rozwojowi fizycznemu, społecznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu oraz rozwojowi cech osobistych uczniów, jak wprowadzać elementy edukacji ekologicznej do zajęć, jak rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych
  • eksperyment edukacyjny to wyjście poza schemat standardowego nauczania, doświadczenie dyskomfortu, braku czegoś dotychczas dostępnego od ręki ma pobudzić do refleksji na temat wartości dóbr, którymi dysponujemy. Nauka poprzez doświadczanie pogłębia efekt edukacyjny, a pomoc psychologa w trakcie eksperymentu oraz podczas jego późniejszego podsumowania pomoże uczniom lepiej zrozumieć cel doświadczenia

CZĘŚĆ INWESTYCYJNA

Ogrody edukacyjne dla uczniów stworzą możliwość codziennego obcowania z naturą, rozwiązania ekologiczne dedykowane zbieraniu wody deszczowej umożliwią połącznie teorii z doświadczeniem, sadzenie roślin i tworzenie ogrodów ziołowo-warzywnych przez uczniów zbuduje poczucie wspólnoty oraz odpowiedzialności za stworzone miejsce. Przestrzenie te staną się przyjaznym miejscem do prowadzenia zajęć ekologicznych.

PARTNERZY

  • część edukacyjna: Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła to Organizacja Pożytku Publicznego działająca od ponad 20 lat w zakresie edukacji. Działalność, nakierowana na zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, jest realizowana głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy terenowe oraz projekty edukacyjne.
  • część projektowa: Echo Investment to polski deweloper, z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Każdy z nich to odpowiedzialnie zaprojektowany fragment miasta.
Kontakt