Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Projekt "Wczujmy się w klimat" został zrealizowany przez 44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Jego cel to przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Zamierzeniem Ministerstwa Środowiska, leżącym u podstaw uruchomienia projektu, była edukacja i podniesienie świadomości w tym zakresie na poziomie lokalnym – zarówno wśród urzędników, jak i społeczności miejskich.

Miejskie Plany Adaptacji

W ramach projektu poszczególne miasta opracowały dokumenty, które mają pomóc jak najlepiej przygotować się do zmieniających się warunków, a tym samym minimalizować straty gospodarcze i społeczne. Wdrożenie MPA w założeniu ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększyć ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu powstały we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów. Uwzględniają lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

Oceniając wrażliwość miasta na klimat bieżący, w ramach projektu MPA została przeprowadzona analiza zmienności szeregu wskaźników klimatycznych i hydrologicznych. Wskaźniki te obliczono na podstawie danych historycznych pochodzących ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z okresu 1981-2015.

Dlaczego miasta?

Duże miasta i obszary metropolitalne, ze względu na największą koncentrację ludności, zabudowy i infrastruktury, są szczególnie narażone na zmiany klimatu.

Każde miasto mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi. Polska jest bardzo zróżnicowana pod tym kątem. Wśród ekstremalnych zjawisk pogodowych dotykających kraj można wymienić m.in. wysokie temperatury czy nawalne deszcze. Powodzie, podtopienia, susze – to bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, ich sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury miast. Zmiany klimatu niosą za sobą również problem deficytu wody i rozwoju gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przyrost liczby zachorowań związany jest również m.in. z falami upałów.

Jak MPA mogą wpłynąć na życie mieszkańców?

Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność mieszkańców miast. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.

Zapoznaj się z projektem MPA, opracowanym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Łodzią.

Kontakt