Rozwój infrastruktury na rzecz elektromobilności

Miasto Łódź w ciągu 2021 roku dokonało wraz z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – PGE Dystrybucja S.A. – oceny propozycji lokalizacji infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Propozycja rozmieszczenia punktów ładowania została tak dopasowana, aby przyszłe stacje ładowania miały zapewniony dostęp do sieci dystrybucyjnej oraz miejsc postojowych. Punkty wyznaczono wzdłuż dróg miejskich (w ciągu pasa drogowego) na parkingach (stanowiących własność Miasta Łodzi lub jednostek podległych) oraz na terenach dużych osiedli i miejsc często odwiedzanych przez łodzian. Zestawienie 125 lokalizacji znalazło się w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi nr XLIX/1513/21 z 20 października 2021 r.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności lista tych lokalizacji została przekazana do operatora sieci dystrybucji celem dalszego procedowania.

W związku z nowelizacją ustawy o elektromobilności, w wyniku której zdjęto z lokalnych operatorów sieci dystrybucji obowiązek budowy stacji na podstawie uchwał Rady Miejskiej, lokalizacje z Planu poddano ponownej weryfikacji i przekazano ich listę do zainteresowanych podmiotów prywatnych.

OPŁATY

ELEKTROMOBILNOŚĆ = NISKIE OPŁATY

9,84 - 19,56 zł - miesięczne stawki czynszu za dzierżawę 1m2

Zarządzenie NR 1895/22 w sprawie stawek czynszu za wydzierżawiane i wynajmowane oraz stawek za udostępniane pod infrastrukturę przesyłową nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem.

 

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ = NISKIE OPŁATY

2,50 zł - stawka opłaty dziennej za zajęcie pasa drogowego za 1M2 powierzchni

Uchwała Nr LXVIII/2022/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

KONTAKT:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy kierować do Zarządu Dróg i Transportu, ul. Tuwima 36 90-002 Łódź.

 

Kontakt w sprawie:

 1. decyzji lokalizacyjnych:
  Agnieszka Skolimowska, a.skolimowska@zdit.uml.lodz.pl, tel. 42 272 63 20

  Opis procedury – Zezwolenia i uzgodnienia - Uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w drodze decyzji administracyjnej (https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zalatw-sprawe/);

  Uwaga - wymagane dokumenty:

  Plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  Paweł Makowski, p.makowski@zdit.uml.lodz.pl, tel. 42 638 49 55

  Opis procedury – Zezwolenia i uzgodnienia - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
  (https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zalatw-sprawe/)

Pliki do pobrania:

 • Oferta elektromobilności - skan [.pdf] (837 KB) 
 • Zarządzenie nr 1813/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem oraz udostępniane nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową, oddawane w dzierżawę lub udostępniane na okres nie dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała nr XV/642/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • Uchwała nr LXVIII/2022/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Wszyscy mieszkańcy zyskali świadomość, że auta elektryczne mogą poruszać się tymi specjalnie wyznaczonymi pasami bez żadnych przeszkód i ograniczeń

Przydatne linki:

 • ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

 • projekt zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340506

 • Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA):

https://eipa.udt.gov.pl/operator/register

 

 

Kontakt