Odwodnienie miasta

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie ilości retencjonowanej wody, poprawę jakości podczyszczonych wód deszczowych oraz poprawę efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Łodzi.

Podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych do odbiorników, jako założenie przyjmuje troskę o środowisko oraz dbałość o jego naturalne zasoby. Rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby w optymalny sposób zatrzymać, jak również dodatkowo wykorzystać wodę.

Zagospodarowanie wód opadowych wpłynie korzystnie na kształtowanie krajobrazu, a ich odprowadzanie do gruntu, poprzez zbiorniki retencyjne, przyczyni się do zasilenia warstw wodonośnych.

Wykorzystanie wód retencjonowanych w zbiornikach na cele eksploatacyjne Miasta Łodzi będzie skutkowało zmniejszeniem ilości zasobu pobieranego z sieci wodociągowej.

Zbiorniki retencyjne zostały zaprojektowane w miejscach ustalonych na podstawie analizy wyników modeli hydrodynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie systemu zlewni i eliminację podtopień terenu.

Dowiedz się więcej:

Kontakt