Prezydent Miasta Łodzi ogłasza w terminie 7 czerwca – 2 lipca 2021 roku nabór wniosków na udzielenie w 2021 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na
urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi.

Dotacje celowe udzielane będą na:

  1. nasadzenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny);
  2. założenie trawników i/lub łąk kwietnych;

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy
o udzielenie dotacji celowej, nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2021 wynosi
800.000,00 zł.

Formularze wniosku na udzielenie dotacji, wniosku o rozliczenie dotacji, wzór umowy, oraz
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dostępne są do pobrania na stronach
internetowych: www.bip.uml.lodz.pl oraz www.uml.lodz.pl/ekoportal


Wypełniony formularz wniosku na udzielenie dotacji należy składać w terminie do 2 lipca 2021 r.:

  1. drogą elektroniczną (skan lub wersja edytowalna) na adres: wks@uml.lodz.pl;
  2. osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi, w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, sekretariat II
    piętro.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o fakcie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.


Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą
podpisania umowy.

Dodatkowe informacji po numerami telefonu:

  1. w sprawach organizacyjnych i finansowych – 48 / 272 64 17
  2. w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42 / 272 65 73, 42 / 272 65 72.
Kontakt