Zmiany w procedurze konkursowej dla NGO

  • kategoria:
  • NGO

Przesunięcia do 25% wartości danej pozycji w budżecie bez aneksu do umowy, możliwość dokonywania zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania, czy możliwość udostępnienia efektów projektów w ramach wolnych licencji, to jedne z kluczowych zmian w procedurze konkursowej dla organizacji pozarządowych.

Uległo zmianie zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi regulujące zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Część zmian wynika z obowiązujących od dnia 1 marca br. wzorów ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy realizacji zadań publicznych, które zakładają m.in. wprowadzanie zasady rozliczenia zadań w oparciu o przeprowadzone działania i rezultaty.

W związku z powyższym, w procedurze konkursowej, wprowadzono zasadę uelastycznienia przesunięć w wydatkach budżetów zadań publicznych, proponując następującą zasadę w § 16. pkt 4 zarządzenia:

 „Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 25 %,wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.”

W sytuacji, gdy oferent rozliczany będzie z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów (wynika to z pkt.1 §9 wzoru umowy o realizację zadania publicznego – Załącznika nr 3 i do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.), zakres przesunięć w budżecie zadania przestaje mieć kluczowe znaczenie. Choć organizacje nadal związane będą zasadami wydatkowania środków i ich księgowania, w praktyce w sprawozdaniu, ograniczona będzie analiza finansowa (nie ma zestawienia faktur), choć będzie to przedmiot ewentualnych kontroli. Przestaje mieć również znaczenie pomiędzy jakimi kategoriami budżetu dokonywane będą przesunięcia, bowiem podstawą rozliczenia i tak będą osiągnięte rezultaty.

Stąd też, we wzorze ogłoszenia konkursowego (zał nr. 1 do zarządzenia), wprowadzono możliwość wskazania przykładowych lub obligatoryjnych rezultatów zadania, a w karcie oceny pomocniczej (zał. nr 5 do zarządzenia) zwiększona została liczba punktów, którą oferent może uzyskać za prawidłowe opisanie rezultatów i narzędzia ich pomiaru.

Biorąc pod uwagę, iż poziom osiągnięcia rezultatów staje się podstawą do rozliczenia zadań, zmiany w zarządzeniu dają również nową kompetencję Komisji  Konkursowej, która może zaproponować korektę rezultatów założonych przez oferenta jeśli dostrzega duże ryzyko ich nie osiągnięcia lub realną trudność w weryfikacji zaproponowanych przez organizację wskaźników (§ 8. 5 zarządzenia).

Ponadto, wraz z nowym aktem prawnym, pojawiła się możliwość dokonywania zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Oznacza to, że możliwa będzie modyfikacja zakresu merytorycznego zadania, w trakcie jego realizacji. Takie zmiany nie będą mogły jednak zmieniać istoty realizacji zadania publicznego i konieczne będzie każdorazowe uzyskanie zgody Miasta w tym zakresie (pkt IV ogłoszenia konkursowego).

We wzorze ogłoszenia konkursowego zawarta została też możliwość regulacji w umowie z oferentem, zasady udostępnienia utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego, w ramach wolnych licencji (zapis wprowadzony został w odpowiedzi na uchwałę Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z poprzedniej kadencji).

Wartą odnotowania zmianą w zarządzeniu jest również wprowadzenie zasady szybszej publikacji harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku kolejnym. Zgodnie ze zmianą, harmonogram powstanie nie później niż w terminie 30 dni od ukazania się projektu uchwały budżetowej, czyli przed końcem roku (§ 2. 1 Zarządzenia). W razie późniejszych zmian w katalogu zlecanych zadań, harmonogram będzie aktualizowany.

Część zmian w zarządzeniu przygotowanych zostało w oparciu o rekomendacje Sieci SPLOT, Związkiu Miast Polskich i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>>

Zarządzenie nr 2410/VIII/19 z dn 28.10.2019 w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…)”

 

Polecane aktualności

Zmienia się oblicze zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6. Mimo niecodziennych warunków wykonawca prac i konserwator pracują bez zmian.

Łódź buduje. Trwają intensywne prace przy ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

Zmienia się oblicze zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6. Mimo niecodziennych warunków wykonawca... Read more

Rozbiórki i wyburzenia – to pierwszy etap prac na wiadukcie na ul. Dąbrowskiego.

Łódź buduje wiadukt na ul. Dąbrowskiego

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Rozbiórki i wyburzenia – to pierwszy etap prac na wiadukcie. Jeszcze w tym roku powstanie nowy... Read more

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Łodzi przy ul. Sierakowskiego ma nową salę polisensoryczną.

Bezpieczny "plac zabaw" dla podopiecznych DPS

Jolanta Baranowska / BRP

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Łodzi przy ul.... Read more

Maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, których łodzianie używają na co dzień np. w drodze do pracy, sklepu, spacerze z psem - należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Co zrobić ze zużytą maseczką i rękawiczkami?

Jolanta Baranowska / BRP

Maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, których łodzianie używają na co dzień np. w drodze do... Read more

Jemy w Domu Burger Fest – rusza wielki festiwal burgerów na wynos!

ŁCW

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w lokalną branżę gastronomiczną. Chcąc wspierać restauracje w... Read more

Kontakt