Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

autor:

Centrum Handlowe Pasaż Łódzki (al. Jana Pawła II 30)

22.07.2024 - 27.07.2024

W dniach od 1 do 27 lip­ca za­pra­sza­my do peł­nej atrak­cji stre­fy Mi­ne­craft w Pa­sa­żu Łódz­kim!

Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

Stre­fa znaj­do­wać się bę­dzie w lo­ka­lu na­prze­ciw­ko pla­cu za­baw, mię­dzy lo­ka­la­mi Cu­kier­nia So­wa i XL Lee Wran­gler i bę­dzie otwar­ta co­dzien­nie, z wy­łą­cze­niem nie­dziel nie­han­dlo­wych, w go­dzi­nach 12-18.

Na dzie­ci, mło­dzież oraz do­ro­słych cze­kać bę­dą ta­kie atrak­cje jak gry na kom­pu­te­rze, stre­fa kon­so­lo­wa, stre­fa kre­atyw­nych kloc­ków Ma­ple i Card­blocks oraz stre­fa plan­szó­wek, a wszyst­ko to w wy­jąt­ko­wej, pi­xe­lo­wej sce­ne­rii!

Stre­fa PC to spe­cjal­na stre­fa za­ba­wy, w któ­rej uczest­ni­cy mo­gą za­grać dla za­ba­wy lub spró­bo­wać pro­gra­mo­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szym ty­tu­le ja­kim jest Mi­ne­craft.

Nau­ka pro­gra­mo­wa­nia jed­nej gru­py tr­wa ok. 20 mi­nut.

W Stre­fie Kon­so­lo­wej bę­dzie moż­na za­po­znać się z naj­lep­szy­mi ty­tu­ła­mi w pi­xe­lo­wym kli­ma­cie. Bę­dzie tu­taj rów­nież go­ścił Ro­blox.

Stre­fa Mi­ne­craft Le­gends – Naj­now­sza od­sło­na Mi­ne­craft, gdzie bę­dzie­cie mu­sie­li ura­to­wać miesz­kań­ców kra­iny  Over­world. Czas dla każ­de­go uczest­ni­ka to oko­ło 15-20 mi­nut.

Stre­fa Mi­ne­craft Dun­ge­ons  – w dru­ży­nie bę­dzie moż­na za­grać i zdo­by­wać wię­cej umie­jęt­no­ści, do­świad­czeń i punk­tów.

Stre­fa Kloc­ków Car­blocks, w któ­rej znaj­dzie­cie 1000 kon­struk­cyj­nych eko kloc­ków dla tych co chcą po­ru­szyć wy­obraź­nię. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 6 osób.

Stre­fa Kloc­ków Ma­ple z 8000 kloc­ków dla mi­ło­śni­ków bu­do­wa­nia. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 8 osób.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wspól­nej za­ba­wy!

Więcej informacji

Link do wydarzenia

Zobacz również:

poniedziałek, 24 czerwca 2024

 -  Miejska Strefa Kultury Zaprasza na Letnie wydarzenia

Miejska Strefa Kultury Zaprasza na Letnie wydarzenia

Miejska Strefa Kultury Zaprasza na Letnie wydarzenia w swoich 15 oddziałach. więcej

Łódź
24.06.2024 - 01.09.2024 cały dzień

poniedziałek, 8 lipca 2024

 -  Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

W dniach od 1 do 27 lip­ca za­pra­sza­my do peł­nej atrak­cji stre­fy Mi­ne­craft w Pa­sa­żu Łódz­kim! więcej

Centrum Handlowe Pasaż Łódzki (al. Jana Pawła II 30)
08.07.2024 - 13.07.2024 12:00
 -  Letnia Akademia Tańca 01.07 - 26.07 w AOIA

Letnia Akademia Tańca – Wakacyjne warsztaty taneczne dla młodzieży w AOIA

Zapraszamy na Letnie Warsztaty Taneczne dla młodzieży w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych! więcej

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi (ul. Zachodnia 54/56)
08.07.2024 - 12.07.2024 12:00

czwartek, 11 lipca 2024

Akcja "Książka na wakacjach!"

Często zabieracie ze sobą książkę na wakacje? Jeśli tak, ta akcja jest dla Was! Nieważne czy są to małe, czy duże podróże! Uwiecznij na zdjęciu letnie chwile z książką. Zdjęcia powinny przedstawiać… więcej

11.07.2024 cały dzień

Nabór do Akademii Wolontariatu Seniora

Od 17 czerwca Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” wraca z Akademią Wolontariatu Seniora, czyli przestrzenią integracji międzypokoleniowej, służącą rozwijaniu nowych zainteresowań, pasji,… więcej

11.07.2024 cały dzień

W głowie się nie mieści! Film i zajęcia o emocjach w EC1

NCKF i Ulica Żywiołów zapraszają na film "W głowie się nie mieści 2" i zajęcia "W labiryncie emocji”. więcej

EC1 - Łódź Miasto Kultury (ul. Targowa 1/3)
11.07.2024 09:30

Bezpłatne warsztaty_ JĘZYK - GODNOŚĆ - STAROŚĆ

Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" serdecznie zaprasza osoby w wieku 60+ i osoby pracujące z osobami starszymi na bezpłatne warsztaty w dwóch terminach do wyboru tj. 11 lipca i 17 lipca. Warsztaty… więcej

11.07.2024 10:00
 -  Kierunek: WAKACJE - warsztaty dla dzieci i młodzieży w Muzeum Miasta

Kierunek: WAKACJE - warsztaty dla dzieci i młodzieży w Muzeum Miasta

Czwartkowe, wakacyjne poranki to doskonała pora na muzealne warsztaty. więcej

Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15)
11.07.2024 10:30
Kontakt