Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

autor:

Centrum Handlowe Pasaż Łódzki (al. Jana Pawła II 30)

22.07.2024 - 27.07.2024

W dniach od 1 do 27 lip­ca za­pra­sza­my do peł­nej atrak­cji stre­fy Mi­ne­craft w Pa­sa­żu Łódz­kim!

Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

Stre­fa znaj­do­wać się bę­dzie w lo­ka­lu na­prze­ciw­ko pla­cu za­baw, mię­dzy lo­ka­la­mi Cu­kier­nia So­wa i XL Lee Wran­gler i bę­dzie otwar­ta co­dzien­nie, z wy­łą­cze­niem nie­dziel nie­han­dlo­wych, w go­dzi­nach 12-18.

Na dzie­ci, mło­dzież oraz do­ro­słych cze­kać bę­dą ta­kie atrak­cje jak gry na kom­pu­te­rze, stre­fa kon­so­lo­wa, stre­fa kre­atyw­nych kloc­ków Ma­ple i Card­blocks oraz stre­fa plan­szó­wek, a wszyst­ko to w wy­jąt­ko­wej, pi­xe­lo­wej sce­ne­rii!

Stre­fa PC to spe­cjal­na stre­fa za­ba­wy, w któ­rej uczest­ni­cy mo­gą za­grać dla za­ba­wy lub spró­bo­wać pro­gra­mo­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szym ty­tu­le ja­kim jest Mi­ne­craft.

Nau­ka pro­gra­mo­wa­nia jed­nej gru­py tr­wa ok. 20 mi­nut.

W Stre­fie Kon­so­lo­wej bę­dzie moż­na za­po­znać się z naj­lep­szy­mi ty­tu­ła­mi w pi­xe­lo­wym kli­ma­cie. Bę­dzie tu­taj rów­nież go­ścił Ro­blox.

Stre­fa Mi­ne­craft Le­gends – Naj­now­sza od­sło­na Mi­ne­craft, gdzie bę­dzie­cie mu­sie­li ura­to­wać miesz­kań­ców kra­iny  Over­world. Czas dla każ­de­go uczest­ni­ka to oko­ło 15-20 mi­nut.

Stre­fa Mi­ne­craft Dun­ge­ons  – w dru­ży­nie bę­dzie moż­na za­grać i zdo­by­wać wię­cej umie­jęt­no­ści, do­świad­czeń i punk­tów.

Stre­fa Kloc­ków Car­blocks, w któ­rej znaj­dzie­cie 1000 kon­struk­cyj­nych eko kloc­ków dla tych co chcą po­ru­szyć wy­obraź­nię. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 6 osób.

Stre­fa Kloc­ków Ma­ple z 8000 kloc­ków dla mi­ło­śni­ków bu­do­wa­nia. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 8 osób.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wspól­nej za­ba­wy!

Więcej informacji

Link do wydarzenia

Zobacz również:

poniedziałek, 15 lipca 2024

Akcja "Książka na wakacjach!"

Często zabieracie ze sobą książkę na wakacje? Jeśli tak, ta akcja jest dla Was! Nieważne czy są to małe, czy duże podróże! Uwiecznij na zdjęciu letnie chwile z książką. Zdjęcia powinny przedstawiać… więcej

15.07.2024 cały dzień

Nabór do Akademii Wolontariatu Seniora

Od 17 czerwca Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” wraca z Akademią Wolontariatu Seniora, czyli przestrzenią integracji międzypokoleniowej, służącą rozwijaniu nowych zainteresowań, pasji,… więcej

15.07.2024 cały dzień
 -  Wakacje na Fali - półkolonie

Wakacje na Fali - półkolonie

Wakacje to ulubiony czas w roku wszystkich dzieciaków i… nie lada wyzwanie dla ich rodziców. Sensowne zagospodarowanie ponad dwóch wolnych miesięcy wymaga pomysłowości i zaangażowania. więcej

Aquapark FALA (Łódź al. Unii Lubelskiej 4)
15.07.2024 07:00
 -  Letnie kolonie w Monosferze

Letnie kolonie w Monosferze

Półkolonie letnie w Monosferze to ogromna dawka ZABAWY ale także WIEDZY. Półkolonie organizowane przy współpracy z GO4Robot Łódź to świetny sposób na rozbudzenie pasji do nauki, zdobycie cennej wiedzy… więcej

Monopolis (Łódź, ul. Kopcińskiego 60 i 62)
15.07.2024 07:30
 -  Półkolonie letnie w EC1

Półkolonie letnie w EC1

Lato Pełne Odkryć w EC1 Łódź! Zapraszamy na niezapomniane półkolonie letnie w sercu Łodzi, gdzie nauka spotyka się z zabawą! więcej

EC1 - Łódź Miasto Kultury (ul. Targowa 1/3)
15.07.2024 08:00
Kontakt