Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

autor:

Centrum Handlowe Pasaż Łódzki (al. Jana Pawła II 30)

01.07.2024 - 06.07.2024

W dniach od 1 do 27 lip­ca za­pra­sza­my do peł­nej atrak­cji stre­fy Mi­ne­craft w Pa­sa­żu Łódz­kim!

Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

Stre­fa znaj­do­wać się bę­dzie w lo­ka­lu na­prze­ciw­ko pla­cu za­baw, mię­dzy lo­ka­la­mi Cu­kier­nia So­wa i XL Lee Wran­gler i bę­dzie otwar­ta co­dzien­nie, z wy­łą­cze­niem nie­dziel nie­han­dlo­wych, w go­dzi­nach 12-18.

Na dzie­ci, mło­dzież oraz do­ro­słych cze­kać bę­dą ta­kie atrak­cje jak gry na kom­pu­te­rze, stre­fa kon­so­lo­wa, stre­fa kre­atyw­nych kloc­ków Ma­ple i Card­blocks oraz stre­fa plan­szó­wek, a wszyst­ko to w wy­jąt­ko­wej, pi­xe­lo­wej sce­ne­rii!

Stre­fa PC to spe­cjal­na stre­fa za­ba­wy, w któ­rej uczest­ni­cy mo­gą za­grać dla za­ba­wy lub spró­bo­wać pro­gra­mo­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szym ty­tu­le ja­kim jest Mi­ne­craft.

Nau­ka pro­gra­mo­wa­nia jed­nej gru­py tr­wa ok. 20 mi­nut.

W Stre­fie Kon­so­lo­wej bę­dzie moż­na za­po­znać się z naj­lep­szy­mi ty­tu­ła­mi w pi­xe­lo­wym kli­ma­cie. Bę­dzie tu­taj rów­nież go­ścił Ro­blox.

Stre­fa Mi­ne­craft Le­gends – Naj­now­sza od­sło­na Mi­ne­craft, gdzie bę­dzie­cie mu­sie­li ura­to­wać miesz­kań­ców kra­iny  Over­world. Czas dla każ­de­go uczest­ni­ka to oko­ło 15-20 mi­nut.

Stre­fa Mi­ne­craft Dun­ge­ons  – w dru­ży­nie bę­dzie moż­na za­grać i zdo­by­wać wię­cej umie­jęt­no­ści, do­świad­czeń i punk­tów.

Stre­fa Kloc­ków Car­blocks, w któ­rej znaj­dzie­cie 1000 kon­struk­cyj­nych eko kloc­ków dla tych co chcą po­ru­szyć wy­obraź­nię. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 6 osób.

Stre­fa Kloc­ków Ma­ple z 8000 kloc­ków dla mi­ło­śni­ków bu­do­wa­nia. W jed­nym mo­men­cie mo­że bu­do­wać 8 osób.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wspól­nej za­ba­wy!

Więcej informacji

Link do wydarzenia

Zobacz również:

poniedziałek, 24 czerwca 2024

 -  Miejska Strefa Kultury Zaprasza na Letnie wydarzenia

Miejska Strefa Kultury Zaprasza na Letnie wydarzenia

Miejska Strefa Kultury Zaprasza na Letnie wydarzenia w swoich 15 oddziałach. więcej

Łódź
24.06.2024 - 01.09.2024 cały dzień

poniedziałek, 8 lipca 2024

 -  Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

Warsztaty MINECRAFT w Pasażu Łódzkim

W dniach od 1 do 27 lip­ca za­pra­sza­my do peł­nej atrak­cji stre­fy Mi­ne­craft w Pa­sa­żu Łódz­kim! więcej

Centrum Handlowe Pasaż Łódzki (al. Jana Pawła II 30)
08.07.2024 - 13.07.2024 12:00

sobota, 13 lipca 2024

Akcja "Książka na wakacjach!"

Często zabieracie ze sobą książkę na wakacje? Jeśli tak, ta akcja jest dla Was! Nieważne czy są to małe, czy duże podróże! Uwiecznij na zdjęciu letnie chwile z książką. Zdjęcia powinny przedstawiać… więcej

13.07.2024 cały dzień

Nabór do Akademii Wolontariatu Seniora

Od 17 czerwca Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” wraca z Akademią Wolontariatu Seniora, czyli przestrzenią integracji międzypokoleniowej, służącą rozwijaniu nowych zainteresowań, pasji,… więcej

13.07.2024 cały dzień
 -  parkrun Łódź w Parku Poniatowskiego

parkrun Łódź w Parku Poniatowskiego

Czym jest parkrun Łódź? To bieg, trucht lub marsz na dystansie 5km z pomiarem czasu. Zapraszamy do udziału w dogodnej dla każdego formie i luźnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze. więcej

Park im. ks. Józefa Poniatowskiego w Łodzi
13.07.2024 09:00
 -  parkrun w Lesie Łagiewnickim

parkrun Las Łagiewnicki

Czym jest parkrun Las Łagiewnicki? To bieg, trucht lub marsz na dystansie 5km z pomiarem czasu. Zapraszamy do udziału w dogodnej dla każdego formie i luźnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze. więcej

Las Łagiewnicki (Łódź, ul. Łagiewnicka 305)
13.07.2024 09:00
 -  Kącik Rainbow dla najmłodszych w Manufakturze

Kącik Rainbow dla najmłodszych w Manufakturze

W każdy weekend (piątek-niedziela) w kąciku Rainbow na najmłodszych czekają gry i zabawy przygotowane przez Rainbow Tours. więcej

Manufaktura (Łódź, ul. Karskiego 5)
13.07.2024 10:00
Kontakt