Pierwszeństwo dla komunikacji zbiorowej

Trwa weryfikacja i kalibrowanie Centralnego Systemu Sterowania Ruchem z nową siatką połączeń komunikacji miejskiej.

W nowym systemie transportowym Łodzi priorytet zyskały tramwaje. Wydzielone torowiska dają szansę na sprawne i niezależnie od ewentualnych korków spowodowanym natężeniem ruchu samochodowego - przemieszczanie się po mieście. Dla tego też na wielu skrzyżowaniach sygnalizacja musi być tak ustawiona, by tramwaje nie czekały na zielone światło. 

Program działa na 77 skrzyżowaniach (docelowo będzie ich ponad 100), na których względny priorytet tramwajowy otrzymało 45 miejsc, 8 posiada priorytet bezwzględny, 19 skrzyżowań ma spe jalną koordynację, a 4 operują krótkimi cyklami świateł.

Wysoko uprzywilejowane zostały trasy W-Z oraz ŁTR.

Według wstępnych danych średnia prędkość łódzkich tramwajów wynosi 15 km/h, a np. w Warszawie czy we Wrocławiu jest na poziomie 12-14 km/h.

Proces weryfikacji i sprawdzania całego systemu wciąż trwa, a wszelkie pomiary i zebrane dane posłużą do ostatecznej korekty siatki połączeń zapowiedzianej jesienią br.

Schemat skrzyżowań z priorytetem:

Względny priorytet:

 • gdy tramwaj podjeżdża do skrzyżowania system go wykrywa i skraca fazy na skrzyżowaniu, bez ich pomijania i zapala zielone światło dla tramwaju. Np. faza na poprzecznej relacji skraca się z 30 do 8 sek.

Bezwzględny priorytet:

 • gdy tramwaj podjeżdża do skrzyżowania system go wykrywa i natychmiast skraca fazy na skrzyżowaniu, pomijając fazy i wywołując bezpośrednio zielone światło dla tramwaju. Poprzeczne relację są zablokowane.

Koordynacja świateł:

 • Stworzenie fali zielonych świateł dla tramwaju na kilku następujących po sobie skrzyżowaniach. W praktyce tramwaj opuszcza skrzyżowanie, przejeżdża na zielonym kolejne skrzyżowanie i zatrzymuje się na przystanku.

Krótkie cykle sygnalizacji:

 • Wszystkie relacje mają, krótkie cykle zielonego światła, co pozwala maksymalnie upłynnić ruch na najbardziej skomplikowanych skrzyżowaniach z dużą liczbą kierunków.
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.