Tramwaj dla Łodzi

Tramwaj dla Łodzi to największy od lat program, który poprawi jakość podróżowania po mieście komunikacją miejską. Mamy na to 660 mln złotych. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 411 mln złotych, uda się wyremontować i wybudować łącznie 11 kilometrów torowisk. Wraz z przebudową torowiska, na jezdniach pojawi się nowa nawierzchnia, piesi zyskają równe chodniki, a rowerzyści nowe drogi rowerowe.

 

 

Projekt Tramwaj dla Łodzi obejmie modernizację torowiska i dróg na poniższych ulicach:

 • Rydza-Śmigłego od Piłsudskiego do Broniewskiego
 • Niższa od Broniewskiego do Śląskiej
 • Dąbrowskiego od Rzgowskiej do Rydza-Śmigłego
 • Rzgowska od placu Niepodległości do Broniewskiego
 • Przybyszewskiego od Kilińskiego do Śmigłego-Rydza
 • Kilińskiego od Broniewskiego do dworca Łódź Chojny

Dodatkowo zupełnie od nowa powstaną trasy tramwajowe na:

 • Broniewskiego od Rzgowskiej do Rydza-Śmigłego
 • Nowowęglowej od Kopcińskiego do dworca Łódź Fabryczna

Wygodniejsza i szybsza podróż tramwajem to nie tylko proste odcinki tras, ale również przebudowane skrzyżowania. Po nowych torach, rozjazdach i zwrotnicach tramwaje przejeżdżają płynniej, a dla pasażera zwiększa się komfort i bezpieczeństwo.

W ramach projektu Tramwaj dla Łodzi wyremontowane zostało już skrzyżowanie Rydza-Śmigłego / Dąbrowskiego, oraz Kilińskiego / Dąbrowskiego. W trakcie prac przebudowy jest natomiast skrzyżowanie Rzgowskiej z Dąbrowskiego.

W ramach projektu przebudujemy jeszcze skrzyżowanie Przybyszewskiego / Kilińskiego, Rzgowska / Broniewskiego, czy rondo Broniewskiego

A to tylko kilka z największych wśród listy 31 skrzyżowań.

 

Nowoczesny i zintegrowany transport to również wygodne przystanki odpowiadające potrzebom osób starszych, niepełnosprawnych, czy ułatwiające podróżowanie matkom z dziećmi.

Wszędzie tam gdzie zostaną przebudowane torowiska w ramach projektu Tramwaj dla Łodzi, powstaną nowe podwyższone przystanki, wyposażone w płytki wskaźnikowe dla osób niepełnosprawnych. Na przystankach pojawią się również tablice informacji pasażerskiej, informujące o realnym czasie przyjazdu tramwaju i autobusu. Tablice posiadają również zapowiedzi głosowe dla osób niewidomych. Na każdym z przystanków ustawione zostaną również nowe wiaty.

Tramwaj dla Łodzi to również integracja transportu zbiorowego. Na 21 przystankach powstaną wspólne perony autobusowo - tramwajowe. Będzie łatwiej i bliżej dotrzeć do komunikacji miejskiej.

W przypadku przystanku na al. Rydza-Śmigłego przy Zbiorczej, będzie jeszcze wygodniej. Transport zbiorowy pojedzie bliżej pasażera. Znikną wiadukty, a przystanki będą na poziomie zero. Bez wchodzenia po schodach i przechodzenia przez jezdnie, wsiądziemy do tramwaju i autobusu, które zatrzymają się na wspólnym przystanku. Samochody pojadą natomiast estakadą, co pozwoli też na łatwe przechodzenie między osiedlem.

 

Aby podróżowanie było w pełni komfortowe, zakupione zostanie 30 nowych niskopodłogowych tramwajów. Nowe pojazdy wyposażone zostaną w klimatyzację, nowoczesną informację pasażerską i biletomaty. W tramwajach znajdziemy również miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla wózka dziecięcego i roweru.

Niskopodłogowe tramwaje i wyniesione przystanki niwelują bariery architektoniczne, które mogą być przeszkodą w podróżowaniu komunikacją miejską. Dzięki temu transport zbiorowy stanie się bardziej dostępny i wygodny.

Dzięki wyremontowaniu 11 km torowisk nowe tramwaje pojawią się na różnych trasach, co pozwoli na poprawę jakości podróżowania w całym mieście.

 

Podczas remontu torowisk, przebudowane zostaną również chodniki. Łącznie pojawi się 15 kilometrów równych chodników, które wprost ułatwią dojście do przystanków.

Każde remontowane chodniki wyposażane są w płytki wskaźnikowe dla osób niewidomych. Chodniki układane są według standardu trójpodziału z płytek o wielkości 25x25 cm. z opaską z kostki granitowej, która poprawia estetykę i służy osobą niewidomym, aby nie schodziły z toru przejścia.

 

Nowoczesny transport, to transport zrównoważony, dlatego wraz z przebudową ulic pojawi się 7 km. dróg rowerowych. Nowe drogi rowerowe pojawią na ul. Dąbrowskiego, Rzgowskiej i Broniewskiego.

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.