Obsługa mieszkańców w UMŁ w czasie epidemii

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Prezydent Miasta Łodzi wprowadziła do odwołania ograniczenia w wykonywaniu przez Urząd Miasta Łodzi zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w UML. 

Konieczność umówienia wizyty, nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów.

Lista spraw, które nie wymagają umówienia wizyty >>>

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5329/VIII/20 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi 

UMÓW się na spotkanie w Urzędzie!

Proszę wybrać z listy, by przejść do wybranego departamentu:


URZĄD STANU CYWILNEGO W ŁODZI informuje, że:

zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758 z późn. zm,), która weszła w życie z dniem 17 października 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 5329/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzi, w czasie uroczystości ślubnych, oprócz obsługi, w sali ślubów może znajdować się jednocześnie:

 • w siedzibie przy ul. Pabianickiej 2 - 10 osób,
 • w siedzibie przy al. Piłsudskiego 100 - 10 osób.

Do tej liczby NIE WLICZA SIĘ:

 • dzieci do 13 roku życia,
 • osób towarzyszących gościom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nie mogącym poruszać się samodzielnie.

Obecni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.


DEPARTAMENT PREZYDENTA

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

 

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Prowadzenie spraw osobowych pracowników (zatrudnianie nowych pracowników, realizacja wniosków byłych pracowników np. wystąpienie o wystawienie RP-7, odpisów świadectw pracy itp.)

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

638 40 67, 638 40 68,
638 40 60, 638 58 76,
638 40 59, 638 51 37,
272 63 89, 272 63 66

 

2

Obsługa osób zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

272-63-63

bzk@uml.lodz.pl

3

Obsługa osób zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

272-63-63

bzk@uml.lodz.pl

4

Obsługa osób zainteresowanych podjęciem pracy w Urzędzie Miasta Łodzi na stanowiskach urzędniczych

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

42 272 63 90, 42 272 63

bzk@uml.lodz.pl

nabory@uml.lodz.pl

5

Obsługa osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowiskach kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

42 272 63 90, 42 272 63 06

bzk@uml.lodz.pl

nabory@uml.lodz.pl

6

Obsługa osób zainteresowanych wpisem do Rejestru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi (umowa na zastępstwo) prowadzonej przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

638-50-13

bzk@uml.lodz.pl

7

Prowadzenie spraw socjalnych pracowników (przyjmowanie wniosków od byłych pracowników - emerytów i rencistów)

Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

638 41 95

 

 

 

DEPARTAMENT EKOLOGII I KLIMATU

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

 

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Składanie wyjaśnień do uzgodnień dokumentacji projektowych związanych z ochroną zieleni

Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Piotrkowska 113, 2 piętro, hol

e-mail: wks@uml.lodz.pl, tel. 42 272 64 20

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Sprawy związane z wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

2

Sprawy związane z wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

3

Sprawy związane z realizacją wyrobienia karty wędkarskiej i rejestracją sprzętu pływającego

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

4

Sprawy związane z realizacją inwestycji wymiany źródeł ogrzewania

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

 

 

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

 

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW i ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1. 

Obciążanie nieruchomości miejskich ograniczonymi prawami rzeczowymi - służebność, użytkowanie

Piotrkowska 104, pok. 001

42 638- 47-64

j.bak@uml.lodz.pl

anna.lewandowska@uml.lodz.pl

42 638-41-05

mi.kowalski@uml.lodz.pl

a.kielbasa@uml.lodz.pl

p.gulaj@uml.lodz.pl

42 638-47-73

m.przywojska@uml.lodz.pl

k.czaplicki@uml.lodz.pl

42 638-42-82

a.moska@uml.lodz.pl

2. 

Oddawanie nieruchomości

w trwały zarząd

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638-42-82

a.moska@uml.lodz.pl

3. 

Podpisywanie i wydanie umów, innych dokumentów związanych z dzierżawą, czasowym zajęciem, bezumownym korzystaniem

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 56 35,
42 638 47 98,
42 638 52 85
a.orlicka@uml.lodz.pl e.patalas@uml.lodz.pl, k.kolodziejczyk@uml.lodz.pl, a.wolan@uml.lodz.pl, m.smyczek@uml.lodz.pl, li.michalak@uml.lodz.pl

4. 

Nieruchomości skarbu państwa:

Ograniczone prawa rzeczowe

Aktualizacja opłat z tyt. Użytkowania wieczystego gruntów sp

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Trwały zarząd

Dzierżawa, najem, użyczenie

Piotrkowska 104   pok. 001

42 272 62 22
e.filipiak@uml.lodz.pl

42 638 44 15 r.iwanczyk@uml.lodz.pl

42 638 43 62 a.cyzowska@uml.lodz.pl

5. 

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń, zwrotów i odszkodowań oraz ograniczeń sposobu korzystania

z nieruchomości

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 54 23 m.tomczyk@uml.lodz.pl

42 638 45 85 j.slomczynska@uml.lodz.pl

42 638 45 85 m.pijewska@uml.lodz.pl

42 638 45 84 t.medelski@uml.lodz.pl

42 638 42 98 j.machtalowicz@uml.lodz.pl

42 638 42 98 a.frydrysiak@uml.lodz.pl

6. 

Użyczanie nieruchomości

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 42 70
s.lesniak@uml.lodz.pl

42 638 44 22
isadowska@uml.lodz.pl

42 638 59 24
a.chruszcz@uml.lodz.pl

42 638 51 68
m.juszko@uml.lodz.pl

7. 

Informacja o etapie i przebiegu prowadzonych postępowań spadkowych

 

Informacja o ewentualnych terminach aukcji odziedziczonych ruchomości

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 55 05 e.kuzalska@uml.lodz.pl

42 638 51 81 m.sienczewski@uml.lodz.pl

42 638 42 60 a.chmielewski@uml.lodz.pl

42 638 46 47 a.zaborska@uml.lodz.pl

42 638 44 52
d.szyndel@uml.lodz.pl

42 638 44 43
j.zaremba@uml.lodz.pl

8. 

Podpisywanie umów

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 43 42,
42 638 44 56,
42 638 51 79

j.adamiak@uml.lodz.pl

j.rozpara@uml.lodz.pl

m.prokop@uml.lodz.pl

j.pecold@uml.lodz.pl

 

 

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW i ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Podpisywanie umów

o udzielenie ulgi

Piotrkowska 104   pok. 001

638 42 62

638 47 92

a.grochowska@uml.lodz.pl

b.boczkowska@uml.lodz.pl

2

Podpisywanie protokołów sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych w tym garaży,
na rzecz najemców oraz w drodze przetargu, a także sprzedaż nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz najemców

Piotrkowska 104   pok. 001

638 47 66 (sekretariat)

znn@uml.lodz.pl

do wiadomości:
 k.dolowicz@uml.lodz.pl

3

Podpisywanie protokołów sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym

Piotrkowska 104   pok. 001

638 47 66 (sekretariat)

znn@uml.lodz.pl

638 43 37

do wiadomości:
 a.rakowski@uml.lodz.pl

do wiadomości

638 44 74

a.piwowarczyk@uml.lodz.pl

4

Zapoznanie się z aktami sprawy przez strony postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej (art. 10 kpa),

Potwierdzanie ostateczności decyzji administracyjnych,

Podpisywanie protokołów sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym,

Piotrkowska 104   pok. 001

638 53 58,

a.targowska@uml.lodz.pl,

a.misiek@uml.lodz.pl

638 42 72,

638 42 02,

k.janiszewska@uml.lodz.pl, a.ludert@uml.lodz.pl,

638 53 29,

p.tenderenda@uml.lodz.pl, n.agaciak@uml.lodz.pl,

Potwierdzanie ostateczności decyzji administracyjnych,

Podpisywanie protokołów sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym

5

Podpisywanie protokołów
z przetargów

Piotrkowska 104   pok. 001

638-47-81,
j.kopas@uml.lodz.pl

638-43-31,
j.rokicka@uml.lodz.pl

638-44-14,
an.bednarek@uml.lodz.pl

6

Podpisywanie porozumień dotyczących sprostowania aktów notarialnych

Piotrkowska 104 pok. 001

638 44 75

k.kowalewska@uml.lodz.pl

p.wisniewski@uml.lodz.pl

Osobiste stawiennictwo w celu złożenia wyjaśnień w sprawie sposobu wykorzystania, w okresie karencji, lokalu nabytego
z bonifikatą

Piotrkowska 104 pok. 001

638 42 52

j.obara@uml.lodz.pl

638 53 57

e.goldyn@uml.lodz.pl

 

 

DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

 

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Egzekucja należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym

ul. Wierzbowa 49

42 638-45-94 r.lominski@uml.lodz.pl

42 638-46-63 k.spiewak@uml.lodz.pl

42 638-45-98 s.firkowski@uml.lodz.pl

42 272-62-08 e.schilling@uml.lodz.pl

42 638-45-57 p.ordzinski@uml.lodz.pl

42 638-45-99 p.sobusiak@uml.lodz.pl

42 638-45-50 r.malecki@uml.lodz.pl

42 272-62-04 r.kravcik@uml.lodz.pl

42 272-62-11 p.lamparski@uml.lodz.pl

42 638-45-56 a.kudelska@uml.lodz.pl

42 272-62-24 e.dziedzic@uml.lodz.pl

42 638-45-58 a.malczewski@uml.lodz.pl

42 272-62-05 l.janicka@uml.lodz.pl

m.roeske@uml.lodz.pl

42 272-62-07 a.rzepecki@uml.lodz.pl

42 272-62-28 r.kowalski@uml.lodz.pl

p.zwierzynska@uml.lodz.pl

42 272-62-12 t.biernat@uml.lodz.pl

2.

Windykacja należności cywilnoprawnych

 

42 272-62-23 l.bak@uml.lodz.pl

42 272-63-38 a.gazda@uml.lodz.pl

42 272-62-29 j.gornisiewicz@uml.lodz.pl

 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

 

 

L.p.

NAZWA ZADANIA / USŁUGI

NUMERY TELEFONÓW I ADRES MAILOWY DO UMAWIANIA WIZYT

1

wymiar - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

42/638-56-66

42/638-50-39

w.finansowy@uml.lodz.pl

2

księgowość - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

42/638-52-91
42/638-56-20

42/638-53-80
42/638-57-69

42/638-50-36
42/638-56-67

42/638-53-39
42/638-51-83

42/638-52-22
42/638-56-60

42/638-53-80
42/638-57-69

42/638-54-31
42/638-50-41

42/638-50-40
42/638-53-40

w.finansowy@uml.lodz.pl

3

opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu i użytkowania gruntów Gminy

 

zaświadczenia o dokonaniu przelewu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów Gminy

42/272-65-06

w.finansowy@uml.lodz.pl

4

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42/272-65-08

42/272-65-11

42/272-65-12

42/272-65-13

42/272-65-14

42/272-65-15

42/272-65-16

42/272-65-17

42/272-65-18

42/272-65-19

42/272-65-21

w.finansowy@uml.lodz.pl

5

podatek od nieruchomości od osób prawnych

42/638-45-71
42/638-45-36

42/638-45-38
42/638-45-70

w.finansowy@uml.lodz.pl

6

podatek od środków transportowych

42/638-45-35
42/638-45-66

42/638-45-33
42/638-45-70

w.finansowy@uml.lodz.pl

7

opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa

 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów Skarbu Państwa

42/638-45-68
42/638-57-96

w.finansowy@uml.lodz.pl

8

opłata z tytułu dzierżawy gruntu, wykupu lokalu, nabycia nieruchomości, zniesienia współwłasności na gruntach Gminy

42/638-52-97

w.finansowy@uml.lodz.pl

9

 

ulgi podatkowe związane z epidemią

 

zapoznanie się z zebranym materiałem przed wydaniem decyzji w ramach prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie ulg podatkowych

42/638-45-48
42/638-53-25
42/638-45-47
42/638-52-24

w.finansowy@uml.lodz.pl

10

opłata skarbowa

42/638-57-77

42/638-57-80

42/638-53-30
w.finansowy@uml.lodz.pl

 

 

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI URZĘDU I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

 

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Rejestracja pojazdów

91-433 Łódź,         
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt

wizyty.uml.lodz.pl

 

2

Rejestracja czasowa na wniosek, zatrzymane przez policję dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe

91-433 Łódź,         
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt 
wizyty.uml.lodz.pl

 

3

Rejestracja dwóch pojazdów

91-433 Łódź,
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt 

wizyty.uml.lodz.pl

 

4

Wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny

91-433 Łódź,          
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt

wizyty.uml.lodz.pl

 

5

Inne sprawy z zakresu rejestracji pojazdów (np. hak, taxi, lpg, dopisanie, wykreślenie współwłaściciela pojazdu)

91-433 Łódź,          
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt 
wizyty.uml.lodz.pl

 

6

Profil kandydata na kierowcę

91-433 Łódź,           
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt 

wizyty.uml.lodz.pl

 

7

Odbiór praw jazdy

91-433 Łódź,         
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt

wizyty.uml.lodz.pl

 

8

Cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami

91-433 Łódź,           
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt

wizyty.uml.lodz.pl

 

9

Inne sprawy z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (np.. wtórnik, wymiana praw jazdy)

91-433 Łódź,          
ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt 

wizyty.uml.lodz.pl

 

10

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów/prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów/wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych

91-433 Łódź,          
ul. Smugowa 26a i 30/32

telefonicznie:   (42) 638-58-13

11

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców/prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców/prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców

91-433 Łódź, 
ul. Smugowa 26a i 30/32

telefonicznie: ( 42) 638-58-21

12

Realizacja spraw z pojemnika, poczty tradycyjnej

91-433 Łódź,    
ul. Smugowa 26a i 30/32

za pośrednictwem e-maila pjr@uml.lodz.pl, komunikacja@uml.lodz.pl

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Sprawy z zakresu dowodów osobistych

ul. Zachodnia 47

Załatwianie spraw:

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-zwiazanych-z-dowodami-osobistymi-id34109/2020/4/21/

2.

al. Politechniki 32

3.

ul. Krzemieniecka 2B

4.

al. Piłsudskiego 100

5.

ul. Piotrkowska 110 ŁCKM

6.

Sprawy meldunkowe

ul. Zachodnia 47 (obsługa dla Bałut i Śródmieścia)

 

Załatwianie spraw :

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-zwiazanych-z-ewidencja-ludnosci-id34110/2020/4/21/


 

7.

Wydanie zaświadczenia
z rejestru mieszkańców

8.

Rejestr wyborców

9.

Sprawy meldunkowe

al. Politechniki 32

Załatwianie spraw :

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-zwiazanych-z-ewidencja-ludnosci-id34110/2020/4/21/

 

 

10.

Wydanie zaświadczenia
z rejestru mieszkańców

11.

Rejestr wyborców

12.

Sprawy meldunkowe

ul. Krzemieniecka 2B

Załatwianie spraw :

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-zwiazanych-z-ewidencja-ludnosci-id34110/2020/4/21/

 

 

13.

Wydanie zaświadczenia
z rejestru mieszkańców

14.

Rejestr wyborców

15.

Sprawy meldunkowe

al. Piłsudskiego 100

Załatwianie spraw :

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-zwiazanych-z-ewidencja-ludnosci-id34110/2020/4/21/

16.

Wydanie zaświadczenia
z rejestru mieszkańców

17.

Rejestr wyborców

18.

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

ul. Sienkiewicza 5

Załatwianie spraw po wcześniejszym umówieniu wizyty:

Telefon: (42) 638-46-30
e-mail: koordynacja.ewidencja@uml.lodz.pl

 

19.

Potwierdzanie profilu zaufanego

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

Lp. NAZWA ZADANIA/ USŁUGI LOKALIZACJA STANOWISK NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ
1 Potwierdzenie profilu zaufanego ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 272 63 41
2 Łódzka Karta Dużej Rodziny ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 272 63 13
3 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 272 63 13
4 Miejska Karta Seniora ŁCKzM -
ul. Piorkowska 110
ul. Zachodnia 47
ul.Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al.Politechniki 32
Al.Piłsudskiego 100
bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 272 63 41
5 Identyfikatory upoważniające do wjazdu na ul. Piotrkowską ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 272 63 41
6 Przyjmowanie interwencji ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 272 63 41
7 Biuro Rzeczy Znalezionych Piotrkowska 153 bez konieczności umawiania
zkm@uml.lodz.pl
42 638 57 34
8 Informacje udzielane mieszkańcom i pomoc w wypełnianiu dokumentów ŁCKzM -
ul. Piorkowska 110
ul. Zachodnia 47
ul.Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al.Politechniki 32
Al.Piłsudskiego 100
bez konieczności umawiania
9 Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów kierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ ŁCKzM -
ul. Piorkowska 110
ul Piotrkowska 104
ul. Zachodnia 47
ul.Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al.Politechniki 32
Al.Piłsudskiego 100
ul.Sienkiewicza 5
bez konieczności umawiania
10 Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie adresy punktów na stronie bip.uml.lodz.pl umówienie wizyty
42 638 44 44 
11 Udostępnienie dokumentów do celów emerytalno-rentowych Archiwum Zakładowe
ul. Urzędnicza 45
archiwum@uml.lodz.pl
42 638 59 85
42 654 53 56
12 Udostępnienie akt przechowywanych w archiwum Archiwum Zakładowe
ul. Urzędnicza 45
ul. Zachodnia 47
ul.Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al.Politechniki 32
Al. Piłsudskiego 100
archiwum@uml.lodz.pl
42 638 59 85
42 654 53 56

13

Przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg, wniosków i petycji (w tym umawianie spotkań z władzami Miasta)

Oddział ds. Skarg
Piotrkowska 153

umówienie wizyty
42 638 55 99
42 638 41 78
zkm@uml.lodz.pl

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Rejestracja urodzeń wraz z przyjmowaniem oświadczeń

Al. Piłsudskiego 100

42 638-50-95

2

Rejestracja małżeństw

Al. Piłsudskiego 100

42 638-50-97

3

Rejestracja zgonów

Al. Piłsudskiego 100

obsługa bezpośrednia bez wcześniejszego umawiania się

4

Dokumenty zagraniczne i inne oświadczenia składane na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

Al. Piłsudskiego 100

42 638-54-94

5

Zmiana imion i nazwisk

Al. Piłsudskiego 100

42 638-54-18

6

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego w Archiwum USC

Al. Piłsudskiego 100

42 638-54-77

Szczegóły: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-prowadzonych-przez-urzad-stanu-cywilnego-id34146/2020/4/22/

 

 

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

 

L.P.

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA
STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

wypożyczenie projektu budowlanego do uzupełnienia, 

opatrzenie decyzji klauzulą wykonalności, 

wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

Piotrkowska 104 /
Piotrkowska 110
Śródmieście 42 638 47 83
Bałuty 42 638 42 35
Widzew 42 638 52 48
Górna 42 272 63 49
Polesie 42 272 63 97
Infrastruktura 42 638 43 64
mail: wuia@uml.lodz.pl 
42 638 43 51

2

wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu   Śródmieście 42 638 47 83
Bałuty 42 638 42 35
Widzew 42 638 52 48
Górna 42 272 63 49
Polesie 42 272 63 97
mail: wuia@uml.lodz.pl 
42 638 43 51

3

wydanie dziennika budowy Piotrkowska 104 42 638 43 47
mail: 
m.malinkiewicz@uml.lodz.pl 
wuia@uml.lodz.pl 

4

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zapoznanie się stron postępowania z aktami
spraw dot. warunków zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

opatrzenie klauzulą wykonalności decyzji o
warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Piotrkowska 110 Śródmieście i decyzje ustalające
lokalizację inwestycji celu publicznego
42 638 57 92
Bałuty 42 638 57 44
Widzew 42 638 44 32
Górna 42 638 44 32
Polesie 42 638 52 45
mail: wuia@uml.lodz.pl 
42 638 54 40

5

wypisy i wyrysy z planów (w tym zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenu) Piotrkowska 104 42 272 63 69
42 638 44 50
mail: wuia@uml.lodz.pl 

6

udostępnianie dokumentacji archiwalnej na wniosek Piotrkowska 110 42 638 54 64
42 638 43 80
mail: wuia@uml.lodz.p 

 

 

DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I KULTURY

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków CEIDG-1 (rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie, zmiana, zamkniecie działalności gospodarczej)

Aleja Politechniki 32

638 56 39

2

Obsługa projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -m.in. podpisywanie umów, uzupełnianie rozliczeń

638 57 55  

638 55 61

3

Zadania dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką,   zadania dotyczące licencji oraz zezwoleń
w zakresie, krajowego transportu drogowego rzeczy/osób, zaświadczenia na potrzeby własne zadania dotyczące zaświadczeń potwierdzających prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

638 55 30

638 53 83

4

Obsługa przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących:
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży oraz poza nim, zezwoleń jednorazowych oraz zezwoleń
dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności
na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

638 56 29  

638 44 71  

638 44 27  

638 56 34

 638 53 94    

638 44 40

 

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Stypendia artystyczne

ul. Piotrkowska 102

42 638-43-92
jo.slawinska@uml.lodz.pl

42 638-53-64
s.stankiewicz@uml.lodz.pl

42 638-43-56
p.pajor@uml.lodz.pl

2.

Pracownie artystyczne

 

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK (adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium lub zasiłku szkolnego

ul. Krzemieniecka 2b

z.pawlak@uml.lodz.pl  
42 272-65-65
k.witkowska@uml.lodz.pl  
42 272-65-69

2

Kierowanie do kształcenia specjalnego

ul. Krzemieniecka 2b

o.wasinska@uml.lodz.pl 
42 638-48-03

p.krol@uml.lodz.pl  
42 638-48-08

3

Nadawanie upoważnień do SIO oraz do systemu ODPN jednostki oświatowe prowadzone przez inne organy niż JST

ul. Krzemieniecka 2b

m.jach@uml.lodz.pl
42 638-48-19

ja.wozniak@uml.lodz.pl  
42 638-48-68

4

Udostępnienie akt sprawy w postępowaniach administracyjnych - jednostki oświatowe prowadzone przez inne organy niż JST

ul. Krzemieniecka 2b

m.jach@uml.lodz.pl
42 638-48-19

ja.wozniak@uml.lodz.pl  
42 638-48-68

5

Postępowanie w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

ul. Krzemieniecka 2b

a.polak@uml.lodz.pl  
42 638-48-14

mo.walczak@uml.lodz.pl  
42 638-48-11,

k.baran@uml.lodz.pl
42 638-48-67

6

Odbiór zatwierdzonych sprawozdań finansowych

ul. Krzemieniecka 2b

m.fornalczyk@uml.lodz.pl  
42 638-48-56


a.szymczyk@uml.lodz.pl  
42 638-48-38

7

Sprawozdania z WFOŚiGW i RPO

ul. Krzemieniecka 2b

jo.kacprzak@uml.lodz.pl  
42 638-48-22

kla.kowalczyk@uml.lodz.pl  
42 272-63-10

8

Spotkania ze związkami zawodowymi

ul. Krzemieniecka 2b

edukacja@uml.lodz.pl  
42 638-48-04

9

Spotkania z dyrektorami nadzorowanych jednostek w pilnych sprawach bieżących

ul. Krzemieniecka 2b

edukacja@uml.lodz.pl  
42 638-48-04

10

Spotkania z podmiotami kontrolującymi

ul. Krzemieniecka 2b

edukacja@uml.lodz.pl  
42 638-48-04

11

Nadawanie upoważnień do SIO dla nadzorowanych jednostek

ul. Krzemieniecka 2b

a.sochacka@uml.lodz.pl  
42 638-48-63

a.okroj@uml.lodz.pl 
42 638-48-02

p.krol@uml.lodz.pl
42- 638-48-08

12

Organizacja wypoczynku letniego

ul. Krzemieniecka 2b

m.misiakiewicz@uml.lodz.pl  
42 638-47-69

13

Funkcjonowanie boisk typu Orlik

ul. Krzemieniecka 2b

e.rawicki@uml.lodz.pl 
42 272-63-65

14

Wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

ul. Krzemieniecka 2b

a.polak@uml.lodz.pl  
42 638-48-14 

mo.walczak@uml.lodz.pl  
42 638-48-11

k.baran@uml.lodz.pl
42 638-48-67

15

Wydawanie dokumentacji kadrowo-płacowej do podległych jednostek (dot. Dyrektorów placówek)

ul. Krzemieniecka 2b

a.polak@uml.lodz.pl  
42 638-48-14

mo.walczak@uml.lodz.pl  
42 638-48-11 

k.baran@uml.lodz.pl
42 638-48-67

16

Wydawanie dokumentacji, materiałów i sprzętu do nadzorowanych jednostek

ul. Krzemieniecka 2b

a.sochacka@uml.lodz.pl
42 638-48-63

e.kukula@uml.lodz.pl
42 638-48-27

h.markiewicz@uml.lodz.pl
42 638-48-28

UWAGA!

 1. Każdy interesant musi posiadać własne środki ochrony osobistej.
 2. Każdy interesant musi zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem wizyty.
 3. Każdy interesant jest umawiany w miarę możliwości na konkretny dzień i konkretną godzinę.
 4. Interesant jest zobowiązany oczekiwać na pracownika Wydziału na parterze budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b.
 5. Interesant po załatwieniu sprawy opuszcza budynek Urzędu w asyście pracownika Wydziału Edukacji.

DEPARTAMENT REWITALIZACJI I SPORTU

BIURO REWITALIZACJI  I MIESZKALNICTWA

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW i ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Wyliczenie kwoty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości prywatnej, z tytułu remontu wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej ze środków terenowych organów administracji państwowej i gminnych; wyrażenie zgody
na wykreślenie hipoteki

Piotrkowska 153

tel.: (42) 638-40-37
e-mail: brim@uml.lodz.pl

2.

Rozpatrywanie skarg
i wniosków kierowanych
do Biura

Piotrkowska 153

tel.: (42) 638-40-37
e-mail: brim@uml.lodz.pl

3

Przygotowywanie i wydawanie wnioskodawcom zaświadczeń w zakresie położenia nieruchomości względem obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 171, parter obok portierni

odbiór umawiany telefonicznie: 638-57-58

bądź mailowo:

brim@uml.lodz.pl rewitalizacja@uml.lodz.pl

4

Kontakt z przedstawicielami liderów oraz uczestnikami projektów współrealizowanych przez Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 171, parter obok portierni

w razie konieczności kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami:

a.lewandowska@uml.lodz.pl telefon: 2726241
ag.filipczak@uml.lodz.pl
telefon: 2726367 d.rabiega@uml.lodz.pl
telefon 2726365
j.kosmalska@uml.lodz.pl
telefon 2726392

k.urbanska@uml.lodz.pl
telefon 6384240

m.raczkowska@uml.lodz.pl
telefon 272-62-72

5

Wsparcie procesu przeprowadzek

ul. Piotrkowska 171,

w zależności od potrzeb spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami (dotyczą spraw związanych z wykwaterowaniami i indywidualnym poradnictwem) organizowane są w lokalach zamiennych, w miejscu wskazanym przez lokatora lub w pokoju udostępnionym przez ZLM.

 

j.gawronska@uml.lodz.pl
tel. 506 663 665

b.fratczak@uml.lodz.pl

tel. 506 664 001

i.mielczarek@uml.lodz.pl

tel. 506 663 705

l.mordecki@uml.lodz.pl

tel. 506 663 740

m.dolik@uml.lodz.pl

tel. 506 663 976

j.witecka@uml.lodz.pl

tel. 506 663 554

j.janicki@uml.lodz.pl

tel. 506 664 084

m.drwecka@uml.lodz.pl

tel. 506 663 629

6

Indywidualna pomoc
w rozwiązywaniu problemów mieszkańców

ul. Piotrkowska 171,

w zależności od potrzeb spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami (dotyczą spraw związanych z wykwaterowaniami i indywidualnym poradnictwem) organizowane są w lokalach zamiennych, w miejscu wskazanym przez lokatora lub w pokoju udostępnionym przez ZLM.

 

j.gawronska@uml.lodz.pl

tel. 506 663 665

b.fratczak@uml.lodz.pl

tel. 506 664 001

i.mielczarek@uml.lodz.pl

tel. 506 663 705

l.mordecki@uml.lodz.pl

tel. 506 663 740

m.dolik@uml.lodz.pl

tel. 506 663 976

j.witecka@uml.lodz.pl

tel. 506 663 554

j.janicki@uml.lodz.pl

tel. 506 664 084

m.drwecka@uml.lodz.pl

tel. 506 663 629

7

Indywidualna pomoc
w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców

ul. Piotrkowska 171,

w zależności od potrzeb spotkania organizowane są w miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę

r.lewonowski@uml.lodz.pl

tel. 506 664 323

 

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

 
 1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej;
 2. Nadzór nad działalnością klubów sportowych i organizacji sportowych mających siedzibę na terenie miasta;
 3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
  - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym
  w kategoriach młodzików i juniorów;
 4. Miejski Program Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport
  - ogólnodostępne zajęcia
  i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian;
 5. Miejski Program Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa
  - organizacja imprez sportowo
  -rekreacyjnych;
 6. Miejski Program Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 7. Miejski Program Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy;
 8. Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi;
 9. Organizacja imprez sportowo
  –rekreacyjnych;
 10. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 11. Organizacja zajęć sportowych
  z udziałem osób z niepełnosprawnością;
 12. Organizacja zajęć sportowych
  w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo;
 13. Wspieranie szkolenia sportowego;
 14. Wspieranie rozwoju sportu;
 15. Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe;
 16. Zadania z budżetu obywatelskiego;
 17. Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy
  w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020.
 

PARTER

(ul. ks. Skorupki 21)

42 638 48-36 wydzial.sportu@uml.lodz.pl

 

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Udzielanie porad prawnych konsumentom

 

Piotrkowska 113

parter

42 638 46 56

mrk@uml.lodz.pl

 

 

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Obsługa wolontariuszy

Obsługa członków rad osiedli

Piotrkowska 115

telefonicznie:

42 638 46 00

42 638 53 89

42 638 46 99

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

L.p.

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK (adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO  UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

poradnictwo indywidualne - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Sienkiewicza 5 pok. 025

telefonicznie 42 638 45 40  

mail: ron@uml.lodz.pl

 

 

Wykaz spraw, których załatwienie nie wymaga umawiania się na wizytę w Urzędzie Miasta Łodzi na dzień 27 10 2020 r.

URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

 

Rejestracja zgonów

Al. Piłsudskiego 100

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

1

Potwierdzenie profilu zaufanego

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

2

Łódzka Karta Dużej Rodziny

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

3

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

4

Miejska Karta Seniora

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al. Politechniki 32
Al. Piłsudskiego 100

5

Identyfikatory upoważniające do wjazdu na ul. Piotrkowską

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

6

Przyjmowanie interwencji

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

7

Biuro Rzeczy Znalezionych

ul. Piotrkowska 153

8

Informacje udzielane mieszkańcom i pomoc w wypełnianiu dokumentów

ŁCKzM -
ul. Piorkowska 110
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al. Politechniki 32
Al. Piłsudskiego 100

9

Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów kierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ

ŁCKzM -
ul. Piorkowska 110
ul Piotrkowska 104
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al. Politechniki 32
Al. Piłsudskiego 100
ul. Sienkiewicza 5

 

 

 

 

 

Kontakt