Nagrody Prezydenta Miasta

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są raz w roku kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni lat trafiły do ponad 350 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Stanisław Fijałkowski, Józef Robakowski, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Paweł Edelman, Piotr Dzięcioł, Elżbieta Adamiak czy Andrzej Poniedzielski.

Nabór wniosków do nagród Prezydenta Miasta Łodzi w roku 2021 trwa do 31 sierpnia. Szczegóły tutaj

Szczegółowe informacje Kliknij, by poznać warunki i tryb przyznawania nagród.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą
w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl bądź telefonicznie +48 (42) 638-59-50.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3)    Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
- ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200, 2473, z 2020 r. poz. 179, 183, 284, 288, 568, 695, 875);
- uchwale Nr XL/1054/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- rozpatrzenie wniosków osób ubiegających się o przyznanie w 2019 roku nagród, o których mowa w Regulaminie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/1054/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- powiadomienie o wynikach rozpatrzenia wniosków;
- wypłata nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym odprowadzenie podatku dochodowego.
4)    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz członkom Komisji Konkursowej, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Zgodnie z uchwałą Nr XL/1054/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska wraz z krótką charakterystyką ich osiągnięć będą udostępnione poprzez opublikowanie protokołu z prac komisji na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz poprzez publikację wizerunku, imienia, nazwiska oraz opisu działalności i osiągnięć będących przedmiotem przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
6) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 217 z późn. zm.).
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
6. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
8) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie.
11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Laureaci w poszczególnych latach

Kontakt