Nagrody Prezydenta Miasta

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są raz w roku kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni lat trafiły do ponad 350 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Stanisław Fijałkowski, Józef Robakowski, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Paweł Edelman, Piotr Dzięcioł, Elżbieta Adamiak czy Andrzej Poniedzielski.

Nabór wniosków do nagród Prezydenta Miasta Łodzi w roku 2021 trwa do 31 sierpnia. Szczegóły tutaj

Szczegółowe informacje Kliknij, by poznać warunki i tryb przyznawania nagród.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. W przypadku dobrowolnego podania danych w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
1) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) uchwale Nr XL/1054/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:
- rozpatrzenia wniosków osób ubiegających się o przyznanie nagród, o których mowa w Regulaminie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród  Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/1054/17 Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- powiadomienie o wynikach rozpatrzenia wniosków;
- wypłaty nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym odprowadzenie podatku dochodowego.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Członkom Komisji Konkursowej, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Zgodnie z uchwałą Nr XL/1054/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska wraz z krótką charakterystyką ich osiągnięć będą udostępnione poprzez opublikowanie protokołu z prac komisji na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz poprzez publikację wizerunku, imienia, nazwiska oraz opisu działalności i osiągnięć będących przedmiotem przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną „A”, tj. w okresie wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Dodatkowo w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Laureaci w poszczególnych latach

Kontakt