Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Urzędu Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Urzędu Miasta Łodzi.

  • Data publikacji strony internetowej (w wersji beta):
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących uml.lodz.pl odpowiada: Biuro Promocji i Nowych Mediów.
  • E-mail: promocja@uml.lodz.pl
  • Telefon: 42 272 65 55

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
  • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
  • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Al. Politechniki 32 - winda, podjazd do budynku

  • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

ul. Krzemieniecka 2B - winda, podjazd do budynku

  • Wydział Edukacji

ul. Piotrkowska 102 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Wydział Kultury

ul. Piotrkowska 104 / ul. Piotrkowska 106 - windy, podjazd do budynku, drzwi do budynku otwierane automatycznie

  • Siedziba główna

ul. Piotrkowska 110 - wejście z poziomu ulicy, sala obsługi na parterze

  • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców

ul. Piotrkowska 113 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Wydział Kształtowania Środowiska
  • Biuro Inżyniera Miasta
  • Biuro Strategii Miasta
  • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

ul. Piotrkowska 115 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Biuro Aktywności Miejskiej

ul. Piotrkowska 153 - winda, podjazd do budynku

  • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Piotrkowska 171 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Biuro Rewitalizacji
  • Wydział ds. Zarządzania Projektami

ul. Piotrkowska 175 - winda, podjazd do budynku

  • Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Piłsudskiego 100 - winda, podjazd do budynku, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego schodołaz

  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Ks. Skorupki 21 - winda, podjazd do budynku

  • Wydział Sportu
  • Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zachodnia 47 - pochylnia przy wejściu do budynku, drzwi do budynku otwierane automatycznie

  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Wydział Księgowości
  • Oddział ds. BHP

ul. Sienkiewicza 5 - winda, podjazd, taśmy ostrzegawcze dla niedowidzących

  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Oddział ds. osób Niepełnosprawnych
  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Budżetu

ul. Wierzbowa 49 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

ul. Wólczańska 36 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Biuro Architekta Miasta

ul. Wólczańska 121/123 - wejście do budynku z poziomu ulicy, drzwi do budynku otwierane automatycznie, winda

  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

ul. Smugowa 26a i 30/32 - winda, podjazd

  • Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

ul. Pabianicka 2 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  • Urząd Stanu Cywilnego - Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Urzędu Miasta Łodzi zawiera:

  • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
  • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
  • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miasta Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).

Kontakt