Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2021

 1. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 50 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12
  Dofinansowanie – 48 000,00 zł
  Całkowita wartość – 684 600 zł
 2. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 60 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 9 przy ul. Kmicica 5
  Dofinansowanie – 57 600,00 zł
  Całkowita wartość – 897 120,00 zł

 3. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 50 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 18 przy Al. Harcerzy Zatorowców 4
  Dofinansowanie – 48 000,00 zł
  Całkowita wartość – 679 200,00 zł

 4. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 30 dzieci  w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171
  Dofinansowanie – 28 800,00 zł
  Całkowita wartość – 412 920,00 zł

 5. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 20 dzieci  w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 28 przy al. Kard. S. Wyszyńskiego 102
  Dofinansowanie – 19 200,00 zł
  Całkowita wartość – 282 960,00 zł

 6. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 30 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 32 przy ul. Jugosłowiańskiej 6
  Dofinansowanie – 28 800,00 zł
  Całkowita wartość – 570 240,00 zł


Decyzją Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Miasto Łódź otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 93,5 mln złotych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19.

Środki zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

 • Termomodernizacja szkół i przedszkoli – 7,7 mln zł
 • Termomodernizacja żłobków – 1,1 mln zł
 • Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 – 9,5 mln zł
 • Rozbudowa stadionu miejskiego przy Al. Unii – 47,2 mln zł
 • Przebudowa ul. Traktorowej wraz z budową ronda – 6,5 mln zł
 • Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke - 11,5 mln zł
 • Gospodarka ściekowa (faza III) – 0,8 mln zł
 • Transport niskoemisyjny - 9,1 mln

Decyzją Rady Ministrów z dnia 31.03.2021 r. Miasto Łódź otrzymało 2 mln złotych na zadanie "Przebudowa/rozbudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Barskiej do ul. Siewnej".

Projekty UE dofinansowane z Budżetu Państwa

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-07-15
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – Miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawę jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Całkowita wartość projektu: 137 494 267,26 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 92 087 547,39 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 10 304 360,16 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi i torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego, budowę węzła przesiadkowego tj. przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów oraz przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej). Realizacja działania przyczyni się do stworzenia na obszarze miasta Łodzi sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 77 099 520,83 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 31 110 835,37 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 995 928,66 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od Jaracza do Narutowicza (dotyczy: ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej, renowacji Parku im. Stanisława Moniuszki). Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje też działania inwestycyjne związane z układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu na obszarze projektu. Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie istniejącej zieleni – rewitalizację parku im. Stanisława Moniuszki, stworzenie nowych skwerów, elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, stworzenie nowych i modernizacje istniejących przestrzeni o zróżnicowanym charakterze: place, targowisko. Uspokojenie ruchu w ramach przebudowywanych ulic, poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących wymianę chodników i infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia, zjazdy na posesję, utworzenie przystanku tramwajowego); podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, podniesienie standardu technicznego budynków, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych, pracowni twórczych, miejsca obsługi mieszkańców i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcji kulturalnej i biurowej.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 116 568 683,27 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 44 256 313,45 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 6 345 105,37 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot (dotyczy: ul. Nawrot na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot, rekultywacji parku im. H. Sienkiewicza, zagospodarowanie Pasażu Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej. Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic w 100% gminnych.

W projekcie zostanie wykorzystany potencjał budynków, podniesiony ich standard techniczny, wprowadzone różnorodne funkcje, w tym społeczne, usługowe, mieszkalne (mieszkania chronione, lokale użytkowe, pracownie twórcze, miejsca obsługi mieszkańców i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej). Zakres projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie potencjału istniejącej zieleni (rewitalizacja parku im. H. Sienkiewicza), przebudowę miejsc rekreacji (Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej), elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, uzupełnienie układu komunikacyjnego (przebicie wewnątrzkwartałowe) o nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot w formie woonerfu’u wraz z kołnierzem skwerów i placów publicznych o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, bezrobotni, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, seniorzy i osoby o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-10
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Województwo Łódzkie
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 93 131 062,74 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 33 342 351,23 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 527 688,03 zł
Krótki opis projektu:

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie 6 kamienic i zabudowy pofabrycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru, stworzenie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowoprojektowany ciąg pieszy, pieszo-jezdny, łączący ul. Nawrot z ul. Roosvelta, o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych oraz parkingów kubaturowych przy ul. Nawrot, ograniczenie tranzytu przez centrum miasta, wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu, stosowanie rozwiązań priorytetyzujących komunikację zbiorową oraz rozbudowę ścieżek rowerowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, wykorzystanie potencjału budynków, podniesienie ich standardu technicznego, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych (w tym pracowni twórczych), siedzibę Teatru Pinokio, miejsc realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – dom dziennego pobytu oraz administracyjnych – siedziba sejmiku województwa, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: seniorzy, dzieci, przedsiębiorcy, osoby ubogie, osoby zadłużone, bezrobotni, ofiary przestępstw.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-01-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Całkowita wartość projektu: 228 953 559,67 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 101 218 478,79 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 481 954,68 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • Zad. 1. Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad. 3. Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad. 4. Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac budowlanych)
 • Zad. 5. Zarządzanie projektem (pozostałe działania administracyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu, takie jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania administracyjne związane z obsługą Projektu)

Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu 
 • Mieszkańcy obszaru Projektu 1
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 32,5 ha graniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Całkowita wartość projektu: 150 067 316,35 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 69 211 616,27 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 324 309,91 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. ok. 32,5 ha ograniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Rewitalizacja obejmuje budynki, Park Staromiejski, Plac Wolności, Stary Rynek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społ. poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia dział. gosp.
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania:

 • Zad.1.Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (remont bud. wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad.2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad.3.Działania w obszarze społecznym (cross-financing) obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad.4.Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac bud.)
 • Zad.5.Zarządzanie projektem (w tym działania admin.-techn. niezbędne do realizacji projektu, jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania admin. związane z obsługą

Projektu Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu
 • Mieszkańcy obszaru Projektu
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzają.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest: rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.
Całkowita wartość projektu: 136 282 807,42 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 58 606 676,98 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 059 491,35 zł
Krótki opis projektu:

Obszar ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną (dotyczy ul. Mielczarskiego między ul. Cmentarną a ul. Gdańską, układu drogowego Ogrodowa (od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej) - Cmentarna wraz z przebiciem wewnątrzkwartałowym do ul. Mielczarskiego, ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Legionów na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, budowy I etapu Żeligowskiego/Karskiego na odcinku Cmentarna – ul. Ogrodowa).

Projekt obejmuje:

 • kompleksowy remont budynków wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości (przeznaczone na funkcję o charakterze mieszanym tj. mieszkalną oraz na działalność gospodarczą),
 • kompleksową przebudowę oświetlenia ulicy oraz chodników wraz z projektami branżowymi,
 • zakup mebli miejskich.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej.
Całkowita wartość projektu: 113 160 000 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 73 950 000 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 939 384 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu: obejmuje m.in.: przebudowę / budowę: torowiska tramwajowego wraz z wynikającym z tego układem drogowym, przystanków, peronów, wiat przystankowych, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, systemu odwodnienia, oświetlenia, trakcyjnych linii kablowych, sygnalizacji świetlnych, linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, urządzeń teletechnicznych, istniejącej podstacji trakcyjnej, sieci gazowej wysoko/średnio/niskoprężnej, sieci ciepłowniczych, obiektów inżynierskich, tablic informacji pasażerskiej, wyburzenie budynków mieszkalnych, wykonanie i montaż elementów małej architektury. Przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych.

Zadania: 1. Dokumentacja projektowa 2. Nabycie praw do nieruchomości 3. Roboty budowlane 4. Inżynier kontraktu 5. Działania informacyjne i promocyjne.

Grupy docelowe - użytkownicy transportu zbiorowego, mieszkańcy łodzi oraz gmin ościennych, turyści.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt