RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 1. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego newslettera Urzędu Miasta Łodzi. Podstawę prawną przetwarzania stanowi 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.
 3. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom realizującym usługi informatyczne na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia rezygnacji przez Panią/Pana
  z otrzymywania newslettera, bądź też do zakończenia wydawania newslettera przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu w Urzędzie Miasta Łodzi.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  4. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  5. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt