Dostępność

Jeśli przy załatwianiu sprawy urzędowej w Urzędzie Miasta Łodzi napotkałeś jakąkolwiek barierę; architektoniczną, cyfrową lub informacyjno-komunikacyjną, możesz to zgłosić do koordynatora dostępności podając

  • swoje dane personalne: imię, nazwisko i adres,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, np.: mail, poczta, telefon
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeśli wykaże się interes faktyczny np. niepełnosprawność)

Kontakt do koordynatora dostępności

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Koordynator dostępności,  Zachodnia 47, 91-066
  2. drogą elektroniczną na adres:  ron@uml.lodz.pl

 

Kontakt