Regulamin wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty „Bez barier”

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 334/2022

Prezydenta Miasta Łodzi

 

Regulamin wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty „Bez barier”

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Organizatorem projektu Łódzka Karta „Bez barier”, zwanego dalej Projektem jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47.

 

§ 2. Projekt przeznaczony jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Łodzi, którzy dzięki posiadaniu Łódzkiej Karty „Bez barier” mogą korzystać z ulg i preferencji przygotowanych przez partnerów Projektu.

 

§ 3. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty „Bez barier” zwanej dalej Kartą.

 

§ 4. 1. Karta potwierdza uprawnienia osób fizycznych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie Miasta Łodzi, zwanych dalej Osobami Niepełnosprawnymi, do korzystania z ulg i preferencji aktualnie oferowanych uczestnikom Projektu.

2. Karta jest własnością Urzędu Miasta Łodzi.

3. Karta zawiera imię i nazwisko uprawnionego oraz datę ważności Karty.

 

Rozdział 2

Zasady Wydawania Karty

 

§5. 1. Karta wydawana jest Osobie Niepełnosprawnej za jej zgodą na podstawie wniosku.

2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Składając wniosek Osoba Niepełnosprawna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego i oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

4. Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47.

5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w momencie jego złożenia.

6. Odbioru Karty dokonuje wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.

§ 6. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres ważności orzeczenia, o którym mowa w §5 ust. 3.

 

§ 7. 1. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty wydawany jest na podstawie złożonego wniosku.

2. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej albo złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.

3. Wydanie drugiego duplikatu podlega opłacie w wysokości 10 PLN, płatnej na konto Urzędu Miasta Łodzi o numerze 85 1240 1037 1111 0011 0911 0830.

 

§ 8. 1. Osoba niepełnosprawna będąca użytkownikiem Karty zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi o utracie uprawnień do korzystania z Karty, wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.

2. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie wraz z jednoczesnym zwrotem Karty oraz złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie do Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 

Rozdział 3

Zasady użytkowania Karty

 

§ 9. 1. Korzystanie z ulg i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej użytkownika.

2. Użytkownik karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i preferencji wskazanych w wykazie dostępnym w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym uml.lodz.pl/niepelnosprawni/.

3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

§ 10. 1. Użytkownik karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.

2. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym osobom.

3. Urząd Miasta Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za odstąpienie Karty przez użytkownika nieuprawnionym osobom.

 

Rozdział 4

Zmiany Regulaminu

 

§11. 1. Organizator Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

 

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator Projektu każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://uml.lodz.pl/niepelnosprawni/ oraz w wersji papierowej do wglądu w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 

 


Kontakt