Czym jest panel?

Na czym polega Panel Obywatelski?

Panel Obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania ważnych dla miasta decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkanek i mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne wszystkich łodzian. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację miasta.

67 panelistek i panelistów udzieliło nam odpowiedzi w następujących zagadnieniach:

  1. Kształtowanie zieleni w mieście Łodzi
  2. Wspólne działania Miasta i mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście
  3. Przeciwdziałanie skutkom suszy przez Miasto

Panelistki i paneliści zostali wyłonieni losowo.

W pierwszym etapie wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 15 rok życia, zgłaszały chęć wzięcia udziału w Panelu w trakcie trwania naboru.

W kolejnym etapie w losowaniu uwzględniono kryteria demograficzne takie jak miejsce zamieszkania (dzielnica), płeć, wiek i poziom wykształcenia. Dodatkowo wylosowanych zostało 6 panelistek i panelistów rezerwowych.

 

W części edukacyjnej - ekspertki i eksperci z dziedzin związanych z tematem panelu opowiedzieli uczestniczkom i uczestnikom panelu o istniejących  już rozwiązaniach w ramach poszczególnych wątków tematycznych panelu. Były to m.in. takie wątki, jak kształtowanie zieleni w mieście, jak powinna wyglądać współpraca miasta i mieszkańców na rzecz zieleni czy jak przeciwdziałać skutkom suszy, by dostarczyć maksimum wiedzy potrzebnej do podjęcia przez panel optymalnych decyzji. Swoje wystąpienia zaprezentowali także przedstawicielki i przedstawiciele interesariuszy, tj. organizacji i grup nieformalnych realizujących swoje działania w zakresie tematów panelu. Spotkania edukacyjne były transmitowane na żywo.

W części deliberacyjnej (dyskusyjnej) - uczestniczki i uczestnicy debatowali nad rozwiązaniami pod okiem neutralnych facylitatorów (moderatorów). Celem tych spotkań było przygotowanie przez panelistki i panelistów rekomendacji dla władz miasta dotyczących omawianego tematu.

Rekomendacje poparte przez 80% panelistów zostały przedstawione Prezydentowi Miasta Łodzi do wdrożenia.

Za udział w panelu mieszkanki i mieszkańcy otrzymali wynagrodzenie - 500 zł brutto.

Kontakt