Zespół

Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście"

ZADANIA ZESPOŁU
 • Opracowanie szczegółowych założeń Panelu, czyli…
  opracowanie wątków tematycznych poddanych pod obrady Panelu
 • Współpraca z Operatorem, czyli…
  nadzór nad poprawną realizacją zadania powierzonego Operatorowi
 • Weryfikacja rekomendacji, które poddane zostaną pod głosowanie panelistów, czyli…
  sprawdzenie czy rekomendacje są zgodne z prawem oraz z planami, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez miasto Łódź
 • Opracowanie raportu z przebiegu Panelu i przedstawienie go Komitetowi, czyli…
  sprawdzenie czy raport przygotowany przez operatora Panelu został wykonany rzetelnie i obiektywnie

SPOTKANIA ZESPOŁU

PODSTAWOWY SKŁAD ZESPOŁU

Magdalena BĄKOWSKA
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Strategii Miasta

Jako socjolog ze specjalizacją z zakresu rozwoju i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyłam w wielu procesach badawczo - rozwojowych w mieście oraz przy opracowywaniu programów i projektów społecznych, rewitalizacyjnych i inwestycyjnych (m.in. Piotrkowska, Księży Młyn, EC1, jakość życia, polityka demograficzna).

Obecnie koncentruję się na działaniach strategicznych oraz analizowaniu trendów rozwojowych, które w obliczu globalnych wyzwań są niezwykle ważne zarówno dla łodzian, jak i przyszłych pokoleń.

Magdalena BIERNACKA
Uniwersytet Łódzki

Jestem doktorantką na czwartym roku ekonomii, a także pracuję w międzynarodowym projekcie ENABLE na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Zakładzie Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych. W ramach pisania doktoratu oraz pracy w ramach projektu zajmuje się analizą aspektów instytucjonalnych związanych z istnieniem, dostępnością i atrakcyjnością miejskich terenów zieleni, jako casestudy służy mi miasto Łódź.

Jestem absolwentką Ekonomii spec. Ekobiznes na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w ramach których studiowałam Biologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Agata BURLIŃSKA
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej (wcześniej Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

W Urzędzie Miasta Łodzi pracuję od dwóch lat. W Biurze ds. Partycypacji Społecznej zajmuję się wdrażaniem nowych narzędzi partycypacji, a moje zainteresowania skupiają się wokół rozwoju zrównoważonego i poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi, w tym w kontekście zmian klimatu. Wykorzystuję przy tym moje doświadczenie z pracy w Biurze ds. Rewitalizacji przy koordynacji inwestycji rewitalizacyjnych. Mieszkam w centrum miasta i mam dwójkę małych dzieci, co sprawia, że wiele z problemów naszego miasta jest moimi problemami.

Z wykształcenia jestem ekonomistą, posiadam uprawnienia urbanisty. Skończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Bartosz DOMASZEWICZ
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Katarzyna DYZIO
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej (wcześniej Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

Inicjatorka, twórczyni i koordynatorka projektów społecznych. Do 2016 roku w krakowskich organizacjach pozarządowych.

Od 2017 roku koordynatorka II Projektu Pilotażowego Rewitalizacji w Łodzi, mającego na celu wypracowanie modelowych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów mieszkańców i miasta oraz ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi. W Biurze ds. Rewitalizacji koordynowała m.in. działania wspierające mieszkańców obszaru rewitalizacji, stworzenie funkcji Latarników Społecznych i Gospodarzy Obszarów,  stworzenie modelu Domu Wielopokoleniowego, który powstał na ul.Wólczańskiej 168 w Łodzi, program mikrograntów dla mieszkańców nowozasiedlanych kamienic, edukację w mieście dot. rewitalizacji, stworzenie modelu partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej, modelu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach rewitalizacji.

Obecnie w Biurze Aktywności Miejskiej (wcześniej Biurze ds. Partycypacji Społecznej) nadzoruje m.in. współpracę z jednostkami pomocniczymi i wprowadzenie nowych narzędzi partycypacji społecznej w tym panelu obywatelskiego.

Maciej FILIPOWICZ
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta

Odpowiedzialny za sporządzanie wytycznych i analizę dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mpzp), współautor licznych koncepcji architektonicznych i urbanistycznych. Członek  m.in. Zespołu Projektowego ds. realizacji Projektu pn. „Organizacja Wystawy EXPO Horticultural 2024 Łódź Polska”.

Praca zawodowa związana z architekturą, urbanistyką i konserwacją zabytków od 2006 r., uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Na Politechnice Łódzkiej uzyskał tytuł mgr inż. arch. na kierunku: architektura i urbanistyka.

Andrzej FRONTCZAK
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej

Szymon IWANOWSKI
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Od 9 lat zaangażowany w działania partycypacyjne, rewitalizacyjne i ekologiczne. Jeden z prowadzących społeczne konsultacje przebudów 5 odcinków ulic na Starym Polesiu w 2018, współorganizator konsultacji projektu przebudowy ul. Pogonowskiego w 2016, współprowadzący Mobilny Punkt Konsultacyjny w 2014.

Inicjator grupy Społeczni Opiekunowie Drzew i koordynator działań edukacyjnych oraz akcji sadzenia drzew w centrum Łodzi. Odbył szkolenie dotyczące prawnych i formalnych sposobów interwencji w sprawie drzew oraz standardów ochrony drzew prowadzone Fundację EkoRozwoju.

Adam KACPRZYCKI
Komitet Rewitalizacji

Beata KONIECZNIAK
Komitet Rewitalizacji

Justyna KRAKOWIAK
Zarząd Inwestycji Miejskich

Kinga KRAUZE
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Moja praca obejmuje badania naukowe w zakresie: usług świadczonych przez przyrodę, wpływu błękitno-zielonej infrastruktury na dostępność tych usług i wpływu presji człowieka na jakość środowiska i wody. Niemożliwe jest zrozumienie presji bez zrozumienia jej źródeł: wiedzy o środowisku i jej braku, stosunku ludzi do różnych elementów przyrody, stąd od 2004 prowadzę badania  trans dyscyplinarne.

Wykształcenie: doktorat z ekologii, magisterium z biologii środowiskowej i licencjat z nauk środowiskowych.

Jakub KRONENBERG
Fundacja Sendzimira

Jestem członkiem zarządu Fundacji Sendzimira i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam wiedzę na temat: problemów związanych z zarządzaniem terenami zieleni; możliwości rozwiązywania ww. problemów oparta na znajomości sposobów zarządzania terenami zieleni w innych miastach, również za granicą; zielonej infrastruktury, rozwiązań opartych na naturze, usług ekosystemów itp.; międzynarodowych dokumentów i zobowiązań z tej dziedziny; organizacji procesów partycypacyjnych, doboru ich uczestników i zarządzania takimi procesami.

Małgorzata KRYZIŃSKA
Urząd Miasta Łodzi, Zarząd Zieleni Miejskiej (wcześniej Wydział Kształtowania Środowiska)

Marek KUBACKI
Społeczni Opiekunowie Drzew

Aktualnie wykonuję usługi doradcze, takie jak ekspertyzy i opinie dendrologiczne, inwentaryzacje zieleni, nadzory, szkolenia itp.

Od 1985roku jestem współwłaścicielem firmy usługowej „Chirurgia Drzew Sp.j.”. Prowadzę  kursy, szkolenia  i seminaria z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew oraz architektury krajobrazu. Jestem też wieloletnim Prezesem i Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew-NOT oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa-NOT Oddziału Łódzkiego, a także Członkiem Związku Ogrodniczego w Łodzi.

Współpracuję z różnymi organizacjami społecznymi, w tym od 2017 z grupą Społeczni Opiekunowie Drzew.

Ukończyłem studia na kierunku inżynieria środowiska.

Anna KUSTOSIK
Inicjatywa "Zostaw po sobie drzewo"

Edyta ŁASZKIEWICZ
Uniwersytet Łódzki

Inga NOWAKOWSKA
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kształtowania Środowiska

Agnieszka PIETRZAK
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kształtowania Środowiska

Damian RACZKOWSKI
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Anna SOKOŁOWSKA
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej prowadzę zespół sporządzający programy odnowy dzielnic.

Od 18 lat w Polsce i za granicą (Londyn, Berlin) przekształcam dzielnice („Zielone Polesie”, Scotswood Expo) z uwzględnieniem zarządzania procesem inwestycyjnym i partycypacji społecznej („Zszywanie miasta” –konkurs oparty na deliberacjach społecznych), wprowadzam zieleń w trudnych miejskich warunkach, pilnuję zachowania ludzkiej skali.

Ukończyłam Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Łódzkiej, dyplom z wyróżnieniem i nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich. Studia podyplomowe w Dessau Institute of Architecture – rewitalizacja shrinking cities.

W odniesieni do tematyki panelu obywatelskiego interesują mnie w szczególności ilościowe i jakościowe wskaźniki dotyczące zieleni w mieście, zieleń w ulicach oraz prawidłowa konfiguracja przestrzenna terenów zieleni. „Język wzorców” Christophera Alexandra polecam jako lekturę obowiązkową!

Emilia SUSNIŁO-GRUSZKA
Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Jako radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta, zajmuję się partycypacją społeczną i uważam, żepowinno się nadać jej większą wagę, ponieważ decyzje, które zapadają z udziałem mieszkańców są bardziej trafne.

Jestem absolwentką Szkoły Liderów Miast, gdzie wraz z ekspertami i praktykami zajmowaliśmy się panelem obywatelskim i możliwością zrealizowania go w Łodzi.

W marcu 2019 r. byłam współautorką uchwały w sprawie wdrożenia panelu obywatelskiego w Łodzi.

Sebastian SZKLAREK
Fundacja Ambitna Polska

Ekspert fundacji Ambitna Polska. Popularyzator wiedzy o zasobach wody na blogu Świat Wody. Pracownik Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi. 

Z zasobami wody związany od 2011 roku. Współautor planów przeciwdziałań skutkom suszy (PPSS) oraz Metodyki do opracowania PPSS dla dorzeczy i PPSS dla dorzeczy realizowanego dla Wód Polskich.

W pracy naukowej zajmuje się głównie jakością wód powierzchniowych, w tym wód opadowych w obszarach miejskich. Realizuje badania z zakresu ekohydrologii i eutrofizacji wód oraz ekotoksykologii. Uczestniczył w projektach związanych z jakością i ilością wód opadowych terenów miejskich (finansowanych w ramach programów POIG, GEKON, LIFERadomKlima).

Obecnie realizuje projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki dotyczący wpływu soli drogowej na organizmy zbiorników wodnych w miastach, a szczególnie na zooplankton.

Anita WAACK-ZAJĄC
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej

Nadzoruję pracę komunalnych spółek miejskich w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym; realizuję wraz z zespołem inwestycje miejskie w zakresie wodno-kanalizacyjnym, w tym dwa projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych dotyczące modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej i małej retencji.

Realizuję również „małe inwestycje” – zagospodarowanie terenu w formie placów zabaw, parków kieszonkowych, zieleńców itp. W ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego oraz inicjatyw społecznych.

Na ostatnim roku studiów rozpoczęłam pracę naukową w Instytucie Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu zajmując się m.in. zmianami klimatu (susza w Wielkopolsce) oraz wodami powierzchniowymi i podziemnymi w zakresie migracji i chemizmu wód. Prowadziłam badania nad możliwościami oczyszczania ścieków przez systemy hyrofitowe.

Pracując w UMŁ zajmowałam się m.in. programem renaturyzacji rzeki Sokołówki i byłam inicjatorem wdrożenia przez Miasto Programu Małej Retencji. W rezultacie w okresie mojej 20 letniej pracy na rzecz miasta powstało 8  zbiorników retencyjnych (na Sokołówce, na Łódce w Parku Ocalałych i przy ASP) oraz regulacji rzek.

Posiadam tytuł mgr inż. Inżynierii Środowiska zdobyty na kierunku Inżynieria środowiska w specjalności Inżynieria wodna i sanitacja wsi - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Do wykształcenia i doświadczenia zawodowego dodałabym zamiłowanie do przyrody, które realizuję m.in. uprawiając ogród (warzywny również).

Iwona WAGNER
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Dr Iwona Wagner, adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje sięekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Była polskim koordynatorem projektu europejskiego SWITCH który realizował pierwsze prace w zakresie zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych w Łodzi. Brała udział w kilkudziesięciu innych projektach, w tym EH-REK (rehabilitacja zbiorników w Arturówku),44MPA i CLIMCITIES.

Katarzyna WALORYSZAK
Komitet Rewitalizacji

Włodzimierz WITKOWSKI
Politechnika Łódzka

Piotr WITOSŁAWSKI
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Odpowiedzialny za konserwatorską ochronę przyrody w zakresie leżącym we właściwościach gminy (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody).

Wieloletni nauczyciel akademicki – Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Prowadzi badania naukowe w zakresie ekologii i geografii roślin. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących ochrony przyrody i szaty roślinnej obszarów zurbanizowanych, a także opracowań użytkowych: dokumentacji przyrodniczych do planów ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz do projektów ustanowienia obiektów chronionych na terenie środkowej Polski.

Posiada tytuł naukowy dr nauk biologicznych w zakresie biologii.

Patrycja WOJTASZCZYK
Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (wcześniej Biuro ds. Rewitalizacji)

W Biurze ds. Rewitalizacji odpowiadam za działania promocyjno – informacyjne wokół projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, monitorowanie realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji a także za przygotowanie propozycji i projektów nowych działań na obszarze rewitalizacji.

Jestem politologiem, absolwentką IX edycji Programu Liderzy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz studiów podyplomowych na Akademii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Daria WOSZCZYK
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kształtowania Środowiska

Barbara WYCICHOWSKA
Politechnika Łódzka

Pracuję w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koło Naukowego Gospodarki Przestrzennej CIRKULA oraz Członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Łodzi.

Organizuję konkursy studenckie, współprowadzę warsztaty urbanistyczne. Biorę udział w konferencjach oraz jestem autorem lub współautorem licznych publikacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatu, parków historycznych miasta Łodzi, nowych tendencji w projektowaniu zieleni miejskiej, gospodarki przestrzenią przyrodniczą w miastach oraz rewitalizacji przyrodniczej. Pracowałam też w Biurze Planowania i Programowania Rozwoju Łodzi.

Ukończyłam studia w Katedrze Projektowania w Architekturze Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie.

Olga ZUCHORA
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej (wcześniej Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

Pracuję w Biurze ds. Partycypacji Społecznej przy wdrażaniu nowych narzędzi partycypacji. Ostatnie dwa lata koordynowałam i tworzyłam projekty rewitalizacyjne w Łodzi, w tym projekty międzynarodowe. Wiele lat byłam aktywistką miejską zajmującą się m.in. dostępnością usług publicznych dla kobiet w ciąży i opiekunów z małymi dziećmi, kwestiami partycypacji społecznej w tworzeniu planów miejscowych oraz estetyki przestrzeni publicznych, budowaniu zaangażowania mieszkańców na poziomie sąsiedztw. Aktywnie działam na Księżym Młynie. Studia: Gospodarka Przestrzenna EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt