Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

B7 | Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących zieleni w formie papierowej i cyfrowej, w których będą uwzględniane informacje dotyczące zieleni: m.in. informacje prawne, dostępne źródła finansowania zieleni, możliwości współpracy, kontakt do organizacji pozarządowych zajmujących się zielenią.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zazieleniamy-do-wziecia-800-tys-zl-na-drzewa-krzewy-i-klomby-tuz-pod-oknami-lodzian-id40146/2021/4/14/ ; uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/kontakty/ ; uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/formy-ochrony-przyrody/
B1 | Utworzenie przez Urząd Miasta Łodzi profilu w mediach społecznościowych, będącego punktem informacyjnym dla mieszkańców, oraz kanałem komunikacji na linii urząd-mieszkańcy, w sprawach związanych z zielenią w mieście.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/
B2 | Rozbudowanie Ekoportalu o nowe funkcjonalności ułatwiające kontakt, w tym tematyczny newsletter poświęcony zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/ekoportal/
B4 | Stworzenie mapy miejsc, w których można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wśród zieleni (z pokazaniem rodzajów aktywności), zarówno w formie cyfrowej jak i tablic stojących w przestrzeniach publicznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/parki-i-zielence/
C3 | Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, które działają na rzecz zieleni, ochrony przyrody i walczących ze skutkami suszy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
OSOBA DO KONTAKTU: Katarzyna Zajączkowska
KONTAKT: ka.zajaczkowska@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/kontakty/
A8 | Rozwój wybranych parków miejskich w kierunku parków multifunkcyjnych umożliwiających różnorodne formy wypoczynku i rekreacji np. kino plenerowe, grill, aktywność sportowa (ścieżki rowerowe, ciągi żwirowe, bieżnia, skatepark) oraz wydzielanie stref wypoczynku biernego.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz ; www.facebook.com/events/2893858380862795/?post_id=2902948876620412&view=permalink ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1788167854713872
A22 | Stworzenie jasnych standardów (obejmujących m.in. reguły koszenia) dbania o zieleń przez służby komunalne. Celem regulacji powinno być wyważenie kwestii estetyki, ekologii i bezpieczeństwa. Rekomendowanie opracowanych standardów spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl,
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/dokumenty/
A23 | Wypracowanie oraz promowanie zaleceń dla właścicieli i opiekunów zieleni nieformalnej (w tym zieleni nieurządzonej, prywatnej, spontanicznej) dotyczących utrzymania takiej zieleni (np. tam gdzie jest to możliwe rezygnacja lub ograniczenie koszenia, zostawianie niezagospodarowanych powierzchni na obszarach zieleni w tym m.in. "martwe drzewa").
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW: bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2020/VIII_8378.pdf ; uml.lodz.pl/files/public/uploads/standardy_pielegnacji_trawnikow_i_lak_miejskich_w_Lod zi.pdf
KOMENTARZ: Wydział Kształtowania Środowiska opracował: - „Standardy kształtowania zieleni w Łodzi" - „Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi”
C1 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w obszarze ogrodów społecznych, w tym przygotowanie poradnika nt. tworzenia ogrodów społecznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW: uml.lodz.pl/files/bip/public/KS_2020/Poradnik.pdf
B21 | Przekazywanie darmowych roślin dla mieszkańców i przedsiębiorców wyróżniających się zaangażowaniem i wdrażaniem wzorowych rozwiązań w zakresie zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KOMENTARZ: Przekazanie przez Ogród Botaniczny Fundacji Lions Club Łódź - Ladies krzewy iglaste (cyprysiki, jałowce, żywotniki) oraz liściaste (tawuły, forsycje, hortensje, krzewuszki, pęcherznice) do obsadzenia terenu wokół Hospicjum przy ul. Pojezierskiej.
B17 | Stworzenie zaleceń dla inwestorów w zakresie wykorzystywania powierzchni przepuszczalnych oraz dbania o zieleń.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=56997&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
B19 | Skuteczniejsza promocja istniejącego projektu parku sentymentalnego “Las młodej Łodzi”, poprzez rozpowszechnianie informacji w miejscach, w których przebywają małe dzieci (szpitale, żłobki), z wykorzystaniem przekazu środkami elektronicznymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/photos/a.132332616964079/1656730987857560/ ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1505612482969412
B20 | Promowanie dobrych praktyk dotyczących zieleni i retencji w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1705144253016233 ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1783432095187448
A10 | Zazielenianie przystanków komunikacji miejskiej należących do Miasta: tworzenie "zielonych dachów", obsadzanie przystanków zielenią pnącą, w miarę możliwości technicznych. Uwzględnianie takich rozwiązań przy nowych inwestycjach i remontach infrastruktury. Zachęcanie innych właścicieli przystanków do implementacji takich rozwiązań.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Dróg i Transportu
WWW: www.facebook.com/lodzpolska/posts/pfbid02Ja7hMPgkK96hPKNsdv6iL16vYfQHGhmobu1NWT1SUgDTj8kWMgZZ9v94NAnz58QHl
A28 | Wprowadzenie rozwiązań pozwalających chronić nasadzenia oddolne (partyzanckie) o ile nie zagrażają one bezpieczeństwu, nie naruszają ładu przestrzennego, prawa własności czy wytycznych dla zieleni formalnej, ozdobnej itp.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
A11 | Tworzenie ogrodów wertykalnych i uwzględnianie ich na etapie projektowym przy nowych inwestycjach w miarę możliwości wynikających z warunków formalno-prawnych, własnościowych, technicznych i kwestii bezpieczeństwa.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Architekta Miasta
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/przestrzenie-miejskie-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-id54365/2022/10/4/
KOMENTARZ: Biuro Architekta Miasta na etapie opiniowania dokumentacji projektowej inwestycji realizowanych przez komórki organizacyjne UMŁ, biorąc pod uwagę możliwości realizacyjne, rekomenduje uzupełnianie zabudowy o zieleń wertykalną. Dotyczy to w szczególności zagospodarowania „ślepych”, szczytowych ścian budynków, które stanowią odpowiednią powierzchnię do tego typu instalacji. Do tej pory Biuro Architekta Miasta rekomendowało utworzenie zielonych ścian w inwestycjach realizowanych przy ul. Włókienniczej 22 i ul. Włókienniczej 1 oraz Piotrkowskiej 110 – w tym przypadku projekt zakłada powstanie ażurowej kamienicy stanowiącej konstrukcję i podporę dla roślinności pnącej, a także utworzenie zielonego dachu. Wskazane przedsięwzięcia są na etapie projektowym. Ponadto, Biuro Architekta Miasta, na przełomie października i listopada 2022 r., zorganizowało konkurs architektoniczno-urbanistyczny Przestrzenie Miejskie, którego celem była poprawa jakości wskazanych przestrzeni publicznych – obszarów problemowych wymagających przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Zadaniem uczestników konkursu było zaproponowanie rozwiązań dla podwórek miejskich, parków kieszonkowych oraz ścian szczytowych budynków, które poprawiłyby jakość życia i zamieszkania w Strefie Wielkomiejskiej oraz zapobiegły występowaniu zjawiska miejskich wysp ciepła (szczegóły w linku).
D4 | Gromadzenie informacji dotyczących dotacji unijnych (i innych środków zewnętrznych) dla prywatnych programów retencji wody deszczowej i wspierania małej retencji.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Strategii Miasta
KOMENTARZ: Biuro Strategii Miasta na bieżąco monitoruje stan wdrażania perspektywy unijnej 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Aktualnie oczekujemy na opublikowanie szczegółowych opisów priorytetów (SZOP) dla programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz dla regionalnego programu Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 (FEŁ2027). Opisy zawierać będą między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów i maksymalnych poziomach dofinansowania. Po przeanalizowaniu zapisów SZOP określona zostanie możliwość i warunki pozyskiwania dotacji unijnych dla prywatnych programów retencji wody deszczowej i wspierania małej retencji. Terminy składania wniosków o dofinansowanie zostaną określone przez Instytucje Zarządzające w harmonogramach naborów. Interwencje w zakresie retencji i melioracji w ramach KPO obejmą jedynie obszary wiejskie.
A17 | Tworzenie ażurowych parkingów sprzyjających rozwojowi zieleni w miejscach spełniających określone warunki techniczne.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Miejska Pracownia Urbanistyczna
A18 | Zwiększanie w centrum miasta powierzchni wodochłonnych lub biologicznie czynnych m.in. poprzez stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych (np. kostki/kratki) lub tworzenie nasadzeń zieleni.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Miejska Pracownia Urbanistyczna
D11 | Tworzenie ogrodów deszczowych i parków kieszonkowych, których utrzymaniem zajęły by się zorganizowane grupy lokalnych mieszkańców. Wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz tworzenia ogrodów deszczowych/parków kieszonkowych. Wspieranie mieszkańców w utrzymaniu takiej formy zieleni (np. udostępnianie/ wypożyczanie narzędzi, organizację warsztatów ogrodniczych).
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Inwestycji Miejskich
Kontakt