Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A16 | Opracowanie koncepcji (obejmującej m.in. warunki formalno-techniczne) wdrażającej rozwiązanie "rotterdamskie" czyli umożliwiającej mieszkańcom demontowanie fragmentu nawierzchni chodników (np. na szerokości 1 płyty chodnikowej od budynku i/lub 1 płyty pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem jezdni) w celu stworzenia powierzchni do nasadzeń niskiej roślinności lub pnączy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zamiast-plyt-chodnikowych-kwiaty-izielen-id38251/2020/12/17/
KOMENTARZ: Zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji miejsc do wprowadzenia rozwiazań rotterdamskich !
B19 | Skuteczniejsza promocja istniejącego projektu parku sentymentalnego “Las młodej Łodzi”, poprzez rozpowszechnianie informacji w miejscach, w których przebywają małe dzieci (szpitale, żłobki), z wykorzystaniem przekazu środkami elektronicznymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/photos/a.132332616964079/1656730987857560/ ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1505612482969412
A12 | Promowanie zieleni pnącej, informowanie o właściwym sposobie implementacji takiej zieleni w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem warunków technicznych i lokalnych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/pierwsze-zielone-estakady-w-lodzi-zamiast-betonu-beda-pnacza-zdjecia-id44915/2021/11/2/
A19 | Tworzenie łąk kwietnych. Tam gdzie to możliwe i zasadne (np. z uwagi na kosztowność i obecną funkcjonalność) zastępowanie trawników łąkami kwietnymi. Oznakowanie łąk kwietnych tablicami informacyjnymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/laki-kwietne/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/laki-kwietne-w-lodzi-powstaje-sciezka-edukacyjna-dla-uczniow-id42354/2021/7/26/ ; www.facebook.com/Zielonalodz/photos/pcb.1910064172524239/1910063989190924
A21 | Wzmocnienie nadzoru nad utrzymaniem miejskich terenów zieleni przez służby miejskie oraz wzmocnienie współpracy komórek i jednostek Miasta odpowiedzialnych za zieleń ze Strażą Miejską. Przeprowadzenie szkoleń dla strażników miejskich dot. nadzoru nad zielenią miejską.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/fotopulapki-na-smieciarzy-ukryte-kamery-namierza-lamiacych-prawo-id43354/2021/9/8/
A25 | Większa dbałość o jakość nasadzeń zastępczych, tak by nowo posadzone drzewo było odpowiedniej jakości oraz by po nasadzeniu miało zapewnioną należytą opiekę. W szczególnych przypadkach rozważenie przesadzenia drzewa jako alternatywy dla wycinki.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=56997&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
A4 | Zapewnienie należytej opieki nad nowo posadzoną zielenią, a w okresach suszy rozwijanie współpracy ze służbami i organizacjami, które czasowo mogą pomóc w podlewaniu zieleni (np. ze Strażą Pożarną).
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
OSOBA DO KONTAKTU: Monika Bednarek
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
KOMENTARZ: W okresie wiosenno-letnim przy nowo posadzonych drzewach zakładane są worki, które regularnie uzupełniane są wodą.W Zarządzie Zieleni Miejskiej stworzono ekipę zajmującą się młodymi nasadzeniami. Dodatkowo współpraca z PSP, w przypadku opróżniania basenów, woda która nie jest chlorowana zostaje wykorzystana do podlewania nasadzeń.
A3 | Zwiększanie różnorodności nasadzeń zieleni miejskiej przy równoczesnym uwzględnieniu ich dostosowania do warunków atmosferycznych i siedliskowych (np. duże nasłonecznienie, długie okresy bezdeszczowe), z jednoczesnym ograniczeniem wprowadzania gatunków uciążliwych np. dla alergików.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl,
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/nasadzenia-2017-2021/?tx_edgeregisters_showregister%5B@widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=2#c63739
B13 | Zorganizowanie konkursu dotacyjnego na najlepszy projekt zagospodarowania terenu zieleni lub infrastruktury zielono-błękitnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/zazieleniamy/ uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/

C5 Zapewnianie wsparcia eksperckiego, organizacyjnego i technicznego, w tym roślinności do nasadzeń, dla mieszkańców zainteresowanych utworzeniem ogrodu społecznego.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zaloz-wlasny-ogrod-warzywny-lodz-wesprze-projekt-finansowo-id40550/2021/5/5/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/ogrod-spoleczny-na-osiedlu-zdrowie-mania-marchewka-ze-wspolnej-grzadki-id44993/2021/11/4/

D6 | Promowanie zmian nawierzchni nieprzepuszczalnych na przepuszczalne na terenach nie pozostających we władaniu miasta oraz stworzenie programu dofinansowań dla takich rozwiązań.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zazieleniamy-do-wziecia-800-tys-zl-na-drzewa-krzewy-i-klomby-tuz-pod-oknami-lodzian-id40146/2021/4/14/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-zbiera-deszczowke-400-tys-zl-na-dotacje-do-zbierania-wod-opadowych-id41149/

D3 | Stworzenie programu dofinansowań do inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie zapobiegania suszy i wykorzystania wód opadowych.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/

D1 | Stworzenie programu dofinansowania do prywatnych inwestycji związanych z retencją wód opadowych (program małej retencji).

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/

C6 | Przeprowadzenie pilotażowego programu dot. ogrodów społecznych w Łodzi, w ramach którego zostanie stworzony ogród społeczny.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Anna Kajszczak, Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, a.kajszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zaloz-wlasny-ogrod-warzywny-lodz-wesprze-projekt-finansowo-id40550/2021/5/5/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/ogrod-spoleczny-na-osiedlu-zdrowie-mania-marchewka-ze-wspolnej-grzadki-id44993/2021/11/4/
B20 | Promowanie dobrych praktyk dotyczących zieleni i retencji w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1705144253016233 ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1783432095187448

C7 | Stworzenie programu mikrodotacji na aranżacje podwórek skierowanego do grup nieformalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/zazieleniamy/
A20 | Ograniczenie koszenia pasów zieleni do niezbędnego minimum np. regularne koszenie tylko tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo ruchu lub konserwacja istniejących nasadzeń zieleni ozdobnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/dokumenty/
B17 | Stworzenie zaleceń dla inwestorów w zakresie wykorzystywania powierzchni przepuszczalnych oraz dbania o zieleń.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=56997&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
C10 Wprowadzenie projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznych w Łodzi, w ramach którego mieszkańcy będą mieć wpływ na uzgodnienia architektoniczne zieleni oraz możliwość angażowania się w wybrane elementy realizacji projektu.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
WWW: uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/lbo-20212022/zaprojektujmy/
B7 | Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących zieleni w formie papierowej i cyfrowej, w których będą uwzględniane informacje dotyczące zieleni: m.in. informacje prawne, dostępne źródła finansowania zieleni, możliwości współpracy, kontakt do organizacji pozarządowych zajmujących się zielenią.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zazieleniamy-do-wziecia-800-tys-zl-na-drzewa-krzewy-i-klomby-tuz-pod-oknami-lodzian-id40146/2021/4/14/ ; uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/kontakty/ ; uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/formy-ochrony-przyrody/
Kontakt