Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A14 | Zazielenianie torowisk roślinnością odporną na warunki występujące w takich miejscach (np. nasadzenia roślinnością odporną na wysychanie, tam gdzie to konieczne sadzenie roślinności ciepłolubnej, układanie mat umożliwiających rozwój zieleni na torowiskach).
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Dróg i Transportu
A10 | Zazielenianie przystanków komunikacji miejskiej należących do Miasta: tworzenie "zielonych dachów", obsadzanie przystanków zielenią pnącą, w miarę możliwości technicznych. Uwzględnianie takich rozwiązań przy nowych inwestycjach i remontach infrastruktury. Zachęcanie innych właścicieli przystanków do implementacji takich rozwiązań.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Dróg i Transportu


C9| Stworzenie bezpłatnego i łatwo dostępnego systemu doradztwa mieszkańców i dla grup nieformalnych w obszarze aranżacji podwórek.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
D4 | Gromadzenie informacji dotyczących dotacji unijnych (i innych środków zewnętrznych) dla prywatnych programów retencji wody deszczowej i wspierania małej retencji.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Strategii Miasta
A11 | Tworzenie ogrodów wertykalnych i uwzględnianie ich na etapie projektowym przy nowych inwestycjach w miarę możliwości wynikających z warunków formalno-prawnych, własnościowych, technicznych i kwestii bezpieczeństwa.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Architekta Miasta
D8 | Odkrywanie koryt rzek, tam gdzie jest to możliwe i zasadne, tak by pomagały one w zbieraniu wody opadowej (szczególnie w przypadku nawalnych opadów).
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej
D7 | Wsparcie, organizacyjne i finansowe, budowy zbiorników retencyjnych, wspólnych dla kilku posesji (tam, gdzie jest to możliwe i zasadne do zrealizowania). Zbiorniki takie zbierałyby wodę opadową z sąsiednich posesji, a woda ta mogłaby być ponownie wykorzystana np. do nawadniania zieleni przyulicznej lub zieleni na posesjach
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej
D2 Ubieganie się o środki zewnętrzne na inwestycje i programy retencyjne, jeśli warunki programu grantowego okażą się korzystne dla miasta i mieszkańców Łodzi (dot. wymaganego wkładu własnego, czasu realizacji, zakresu działań objętych dofinansowaniem itp.)
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział ds. Zarządzania Projektami
A9 | Przygotowanie wzorcowej koncepcji zagospodarowania zielenią podwórek kamienicznych, wykorzystującej m.in rozwiązania znane z ogrodów kieszonkowych czy zielone ściany. Wdrożenie koncepcji w formie pilotażu na kliku typowych podwórkach kamienicznych.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
C11 Utworzenie zielonego budżetu partycypacyjnego (na wzór budżetu obywatelskiego), z którego środki będą przeznaczane m.in. na projekty związane z zielenią, retencjonowaniem wody, przeciwdziałaniem suszy.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
C8 Wystąpienie Miasta Łodzi do środowisk naukowych z propozycją współpracy w obszarze wsparcia mieszkańców w projektowaniu i aranżacji podwórek oraz terenów zielonych
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska
A1 | Zagospodarowanie nieużytków miejskich na potrzeby zieleni (np. na małe ogrody, parki kieszonkowe), pod warunkiem że nieruchomości stanowią własność Miasta, a obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zieleń jako przeznaczenie podstawowe, uzupełniające lub dopuszczalne oraz z uwzględnieniem ewentualności, że zieleń w niektórych miejscach będzie miała charakter tymczasowy, tj. do czasu realizacji podstawowego, zaplanowanego zagospodarowania.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/52616/2022/8/10/?L=694
C4 Opracowanie zestawienia lokalizacji na terenach należących do Miasta Łodzi, w których możliwe jest założenie ogrodu społecznego lub innej formy zieleni urządzonej oraz umożliwienie włączenia do bazy innych zainteresowanych podmiotów.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
C1 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w obszarze ogrodów społecznych, w tym przygotowanie poradnika nt. tworzenia ogrodów społecznych.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
B16 Zacieśnienie współpracy Urzędu Miasta Łodzi ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie zieleni poprzez organizację wspólnych spotkań, promowanie programów dotacyjnych oraz wydzielanie miejsc na ogłoszenia miejskie.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej

B12 Organizacja konkursu na najlepsze przykłady działań retencyjnych w Łodzi.

STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
B6 | Organizacja otwartych spotkań i wydarzeń osiedlowych z akcjami sadzenia drzew przez mieszkańców.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
A6 | Opracowanie i wdrożenie planu zielonych ciągów komunikacyjnych dla centrum miasta wraz z połączeniami z osiedlami i obrzeżem miasta.
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
A7 | Połączenie terenów zieleni nieformalnej z zielenią formalną w celu zorganizowania “zielonych szlaków” pomiędzy parkami miejskimi z uwzględnieniem małej architektury (np. rzeźby, sztuka).
STAN REALIZACJI: w przygotowaniu
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
A5 | Budowa schronień dla zwierząt (np. hoteli dla owadów, miejsc przyjaznych jeżom) z uwzględnieniem warunków technicznych i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Łodzi.
STAN REALIZACJI: do realizacji w latach 2022-2023
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
Kontakt