Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A28 | Wprowadzenie rozwiązań pozwalających chronić nasadzenia oddolne (partyzanckie) o ile nie zagrażają one bezpieczeństwu, nie naruszają ładu przestrzennego, prawa własności czy wytycznych dla zieleni formalnej, ozdobnej itp.
STAN REALIZACJI: do realizacji w latach 2022-2023
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
B10 | Organizacja wydarzenia edukacyjnego w przestrzeni publicznej poświęconego promowaniu oszczędzania wody w Łodzi wraz z prezentacją możliwych do stosowania przez mieszkańców rozwiązań.
STAN REALIZACJI: do realizacji w latach 2022-2023
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
D11 | Tworzenie ogrodów deszczowych i parków kieszonkowych, których utrzymaniem zajęły by się zorganizowane grupy lokalnych mieszkańców. Wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz tworzenia ogrodów deszczowych/parków kieszonkowych. Wspieranie mieszkańców w utrzymaniu takiej formy zieleni (np. udostępnianie/ wypożyczanie narzędzi, organizację warsztatów ogrodniczych).
STAN REALIZACJI: do realizacji w latach 2022-2023
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Inwestycji Miejskich


D5| Zapewnienie mieszkańcom wsparcia eksperckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy.
STAN REALIZACJI: do realizacji w latach 2022-2023
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
Kontakt