Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A16 | Opracowanie koncepcji (obejmującej m.in. warunki formalno-techniczne) wdrażającej rozwiązanie "rotterdamskie" czyli umożliwiającej mieszkańcom demontowanie fragmentu nawierzchni chodników (np. na szerokości 1 płyty chodnikowej od budynku i/lub 1 płyty pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem jezdni) w celu stworzenia powierzchni do nasadzeń niskiej roślinności lub pnączy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zamiast-plyt-chodnikowych-kwiaty-izielen-id38251/2020/12/17/
KOMENTARZ: Zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji miejsc do wprowadzenia rozwiazań rotterdamskich !
B7 | Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących zieleni w formie papierowej i cyfrowej, w których będą uwzględniane informacje dotyczące zieleni: m.in. informacje prawne, dostępne źródła finansowania zieleni, możliwości współpracy, kontakt do organizacji pozarządowych zajmujących się zielenią.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zazieleniamy-do-wziecia-800-tys-zl-na-drzewa-krzewy-i-klomby-tuz-pod-oknami-lodzian-id40146/2021/4/14/ ; uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/kontakty/ ; uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/formy-ochrony-przyrody/
B13 | Zorganizowanie konkursu dotacyjnego na najlepszy projekt zagospodarowania terenu zieleni lub infrastruktury zielono-błękitnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/zazieleniamy/ uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/
A20 | Ograniczenie koszenia pasów zieleni do niezbędnego minimum np. regularne koszenie tylko tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo ruchu lub konserwacja istniejących nasadzeń zieleni ozdobnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/dokumenty/

C5 Zapewnianie wsparcia eksperckiego, organizacyjnego i technicznego, w tym roślinności do nasadzeń, dla mieszkańców zainteresowanych utworzeniem ogrodu społecznego.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zaloz-wlasny-ogrod-warzywny-lodz-wesprze-projekt-finansowo-id40550/2021/5/5/

C6 | Przeprowadzenie pilotażowego programu dot. ogrodów społecznych w Łodzi, w ramach którego zostanie stworzony ogród społeczny.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
OSOBA DO KONTAKTU: Anna Kajszczak, Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, a.kajszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zaloz-wlasny-ogrod-warzywny-lodz-wesprze-projekt-finansowo-id40550/2021/5/5/

C7 | Stworzenie programu mikrodotacji na aranżacje podwórek skierowanego do grup nieformalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/zazieleniamy/

D6 | Promowanie zmian nawierzchni nieprzepuszczalnych na przepuszczalne na terenach nie pozostających we władaniu miasta oraz stworzenie programu dofinansowań dla takich rozwiązań.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zazieleniamy-do-wziecia-800-tys-zl-na-drzewa-krzewy-i-klomby-tuz-pod-oknami-lodzian-id40146/2021/4/14/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-zbiera-deszczowke-400-tys-zl-na-dotacje-do-zbierania-wod-opadowych-id41149/

D3 | Stworzenie programu dofinansowań do inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie zapobiegania suszy i wykorzystania wód opadowych.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/

D1 | Stworzenie programu dofinansowania do prywatnych inwestycji związanych z retencją wód opadowych (program małej retencji).

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/
B19 | Skuteczniejsza promocja istniejącego projektu parku sentymentalnego “Las młodej Łodzi”, poprzez rozpowszechnianie informacji w miejscach, w których przebywają małe dzieci (szpitale, żłobki), z wykorzystaniem przekazu środkami elektronicznymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
OSOBA DO KONTAKTU: Kinga Rondio
KONTAKT: k.rondio@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/photos/a.132332616964079/1656730987857560/ ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1505612482969412
B20 | Promowanie dobrych praktyk dotyczących zieleni i retencji w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
OSOBA DO KONTAKTU: Kinga Rondio
KONTAKT: k.rondio@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1705144253016233
B4 | Stworzenie mapy miejsc, w których można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wśród zieleni (z pokazaniem rodzajów aktywności), zarówno w formie cyfrowej jak i tablic stojących w przestrzeniach publicznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/parki-i-zielence/
B1 | Utworzenie przez Urząd Miasta Łodzi profilu w mediach społecznościowych, będącego punktem informacyjnym dla mieszkańców, oraz kanałem komunikacji na linii urząd-mieszkańcy, w sprawach związanych z zielenią w mieście.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/
A22 | Stworzenie jasnych standardów (obejmujących m.in. reguły koszenia) dbania o zieleń przez służby komunalne. Celem regulacji powinno być wyważenie kwestii estetyki, ekologii i bezpieczeństwa. Rekomendowanie opracowanych standardów spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/dokumenty/
B2 | Rozbudowanie Ekoportalu o nowe funkcjonalności ułatwiające kontakt, w tym tematyczny newsletter poświęcony zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/ekoportal/
A8 | Rozwój wybranych parków miejskich w kierunku parków multifunkcyjnych umożliwiających różnorodne formy wypoczynku i rekreacji np. kino plenerowe, grill, aktywność sportowa (ścieżki rowerowe, ciągi żwirowe, bieżnia, skatepark) oraz wydzielanie stref wypoczynku biernego.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz ; www.facebook.com/events/2893858380862795/?post_id=2902948876620412&view=permalink
C3 | Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, które działają na rzecz zieleni, ochrony przyrody i walczących ze skutkami suszy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
OSOBA DO KONTAKTU: Katarzyna Zajączkowska
KONTAKT: ka.zajaczkowska@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/kontakty/
A29 | Promowanie oddolnej działalności mieszkańców na rzecz zieleni w mieście (np. promowanie katalogu dozwolonych działań oddolnych, promowanie wyjątkowych inicjatyw mieszkańców itp.)
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
B17 | Stworzenie zaleceń dla inwestorów w zakresie wykorzystywania powierzchni przepuszczalnych oraz dbania o zieleń.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
Kontakt