Oddział ds. Polityki Senioralnej

Oddział ds. Polityki Senioralnej projektuje oraz koordynuje działania na rzecz łódzkich seniorów służące zwiększeniu ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sportu. Oddział funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi od 28 marca 2012 r.

Zadania Oddziału

Do zadań Oddziału należy prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów poprzez m.in.:

 1. inicjowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów;
 2. realizacja  programów miejskich jak: Miejska Karta Seniora; projekt „60+Wolontariat”; „Pudełko życia”; „Senior w Sieci”, Telefon Życzliwości dla Seniorów;
 3. organizowanie Łódzkich Senioraliów (corocznych dni seniorów organizowanych we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, partnerami Miejskiej Karty Seniora itp.);
 4. organizowanie spotkań i zajęć edukacyjnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów;
 5. wspieranie i promowanie inicjatyw seniorskich oraz proseniorskich
 6. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących szeroko rozumianej aktywizacji społecznej osób 60+;
 7. propagowanie w mediach tradycyjnych oraz social media oferty Miasta dedykowanej seniorom; prowadzenie i aktualizowanie portalu dla seniorów www.seniorzy.uml.lodz.pl

Projekty i Inicjatywy

PROJEKTY I INICJATYWY URZĘDU MIASTA ŁODZI DEDYKOWANE SENIOROM, REALIZOWANE I KOORDYNOWANE PRZEZ ODDZIAŁ DS. POLITYKI SENIORALNEJ:

 1. Łódzkie Senioralia
 2. Program Miejska Karta Seniora
 3. Projekt „Senior w Sieci
 4. Telefon Życzliwości
 5. Mikrogranty dla Seniorów
 6. Projekt „Pudełko Życia
 7. Łódzki Informator dla Seniorów
 8. Portal internetowy adresowany do łódzkich seniorów
 9. Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora
 10. Projekt unijny Łódź - Miasto (Tele)Opieki
 11. Łódzka Tytka Seniora
 12. Niezbędnik Emeryta
Kontakt