Oddział ds. Polityki Senioralnej

Oddział ds. Polityki Senioralnej projektuje oraz koordynuje działania na rzecz łódzkich seniorów służące zwiększeniu ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sportu. Oddział funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi od 28 marca 2012 r.

Zadania Oddziału

Do zadań Oddziału należy prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów poprzez m.in.:

  1. inicjowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów;
  2. realizacja  programów miejskich jak: Miejska Karta Seniora; projekt „60+Wolontariat”; „Pudełko życia”; „Senior w Sieci”, Telefon Życzliwości dla Seniorów;
  3. organizowanie Łódzkich Senioraliów (corocznych dni seniorów organizowanych we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, partnerami Miejskiej Karty Seniora itp.);
  4. organizowanie spotkań i zajęć edukacyjnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów;
  5. wspieranie i promowanie inicjatyw seniorskich oraz proseniorskich
  6. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących szeroko rozumianej aktywizacji społecznej osób 60+;
  7. propagowanie w mediach tradycyjnych oraz social media oferty Miasta dedykowanej seniorom; prowadzenie i aktualizowanie portalu dla seniorów www.seniorzy.uml.lodz.pl
Kontakt