Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora to kolejny projekt Urzędu Miasta Łodzi, mający na celu aktywizację społeczną osób starszych w miejscu ich zamieszkania. Głównym celem projektu jest edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. Ideą projektu jest utworzenie w miejskich przychodniach punktów, które będą pełnić równocześnie funkcje miejsc spotkań edukacyjnych, rekreacyjnych kulturalnych oraz towarzyskich, jak i kawiarenek internetowych oraz świetlic.

W lutym rozpoczęło funkcjonowanie pierwsze Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy Miejskim Centrum Medycznym „Widzew”, ul. Szpitalna 6.

CZAS działała  5 dni w tygodniu w oparciu o ustalony harmonogram cyklicznych zajęć edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjnych. W wybranych terminach będą odbywać się w nim wykłady, prelekcje, spotkania z „ciekawymi ludźmi” oraz kursy komputerowe. W czasie wolnym od zajęć seniorzy będą mogli korzystać z kawiarenki internetowej.

W CZAS rozwijany jest również wolontariat seniorów. Obecnie funkcjonuje w nim Łódzki Telefon Życzliwości i odbywają się spotkania z grupą seniorów – Liderów. Ponadto spośród najaktywniejszych uczestników CZAS wyłaniani będą liderzy lokalni, których zadaniem będzie wspieranie Urzędu Miasta Łodzi i CZAS w działaniach na rzecz seniorów, poprzez zachęcanie osób starszych i samotnych na danym obszarze do podejmowania aktywności i zdrowego trybu życia. Ponadto beneficjenci CZAS, którzy będą chcieli podzielić się z innymi swoimi pasjami lub umiejętnościami będą zachęcani do prowadzenia spotkań i warsztatów ( salę oraz sprzęt multimedialny do ich realizacji zapewniać będzie UMŁ).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Wymagane są zapisy pod nr tel. 42 638 50 32 w godz. 11:00 - 17:00

HARMONOGRAM ZAJĘĆ CZAS

DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA

W piątek 12 października odbył się  dzień otwarty w Centrum Zdrowego i Aktywnego, podczas którego seniorzy wzięli  udział w interesujących spotkaniach oraz zapoznali się z pełną ofertą zajęć - cyklicznych oraz nowych.

W ciągu trwania całej imprezy można było skosztować słodkiego poczęstunku oraz otrzymać upominki.

W programie wydarzenia znalazły się następujące atrakcje:

10:00- 11:00 Niezbędnik Emeryta/ konsultacje Rzecznikiem ds. seniorów
11:00-12:00 Badanie piersi prowadzone przez Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej
11:00-12:30 Zajęcia komputerowe
12:00-13:00 Geriatria na wesoło- wykład dr n.med.Błaszczak
13:00- 14:30 Warsztaty z obsługi smartfonów

13:30- 14:30 Aktywizacja na poziomie lokalnym. Wykład dr Kaja Zapędowska - Kling
14:30 - 15:30 Joga śmiechu
14:50- 16:00 Wykład nt. Wolontariatu

RELACJE Z ZAJĘĆ W CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.