Przepis Na Opiekę

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne;  Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX. 2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT
Okres realizacji: 
od 01.07.2021 roku  do 31.08.2023 roku

NABÓR UCZESTNIKÓW - 2021 ZAKOŃCZONY

Informujemy, że nabór Uczestników projektu Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM był prowadzony od 23.08.2021 do 08.09.2021 r. 
Warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym było złożenie ( osobiście bądź za pośrednictwem osoby upoważnionej) kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. 

Wyniki naboru (lista osób zakwalifikowanych oraz osób, które znalazły się na liście rezerwowej) dostępna jest na stronie Lidera Projektu: hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke-lom

o projekcie

Projekt Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM zakłada objęcie opieką długoterminową domową 44 uczestników. Wsparcie kierowane jest do osób mieszkających na terenie ŁOM (pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński), które ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki.

Maksymalna długość wsparcia to 12 miesięcy.

Zakres wsparcia dla Uczestnika zakłada:

  1. pielęgniarską opiekę długoterminową domową - 4 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 36 godz/m-c);
  2. wsparcie realizowane przez opiekunów medycznych – średnio 3 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 27 h/ m-c);
  3. opiekę i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – średnio 1 wizyta na miesiąc, czas trwania wizyty - około 1 godziny;
  4. zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom –średnio 4 wizyty/ m-c/, czas trwania wizyty - około 1 godziny.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

rekrutacja uczestników 2021 - zakończona

Rekrutacja uczestników odbywała się w okresie od 23.08.2021 do 08.09.2021. 

Wypełnione dokumenty należało składać w Biurze ds. Rekrutacji - czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, pokój 132. Numer do kontaktu: 42 638 47 30 

Dokumenty można było składać:
- osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby - w Biurze ds. Rekrutacji (z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź (w tym przypadku datą przyjęcia dokumentów będzie data ich wpłynięcia do Urzędu)

WAŻNE !!!
Osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej w domu nie musi dokonywać osobiście odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa i kolejność zgłoszeń.

 

Wyniki naboru (lista osób zakwalifikowanych oraz osób, które znalazły się na liście rezerwowej) dostępna jest na stronie Lidera Projektu: hrp.com.pl/projekty/przepis-na-opieke-lom 


Lider projektu: HRP Care Sp. z o.o. 

Partner: Urząd Miasta Łodzi

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!

Kontakt