Srebrny Biznes

Projekt Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Jesteś osobą bezrobotną lub biernie zawodową powyżej 50 toku życia i marzysz o rozpoczęciu działalności gospodarczej?

a może

Jesteś osobą bezrobotną, która ukończyła 30 rok życia i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze srebrnej gospodarki?

 

Zapraszamy do udziału w projekcie, który pozwoli rozwinąć Ci Twój własny biznes. W ramach wsparcia otrzymasz:

 • jednorazową dotację w wysokości 23 050 zł na uruchomienie działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej na okres 6 lub 12 miesięcy.
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze, które obejmie pomoc w przygotowaniu biznesplanu

CELE PROJEKTU:

Celem projektu „Srebrny Biznes-rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest zwiększenie liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 36 firm działających w obszarze srebrnej gospodarki bądź prowadzone przez osoby 50+, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca łącznie następujące wymagania:

 • pozostaje bez zatrudnienia (osoba biernie zawodowa, bezrobotna);
 • osoba powyżej 30 roku życia;
 • osoba zamieszkała na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski oraz Miasto Łódź);

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca jeden z następujących wymagań:

 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia;
 • profil planowanej działalności gospodarczej w obszarze srebrnego biznesu (usługi skierowane do osób w wieku senioralnym).

Dodatkowo osoba musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 • kobieta;
 • osoba z niepełnosprawnościami;
 • osoba o niskich kwalifikacjach max ICED 3 ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne – typy szkół: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa);
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba pozostająca bez pracy przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy);
 • w przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

 

NABORY :

EDYCJA I:

22 CZERWIEC – 21 LIPIEC 2020 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy HRP ul. Tymienieckiego 19a, Łódź w godz. 09:00-15:00

Termin składania dokumentów od 29/06/2020r. – 21/07/2020r. lub do złożenia 30 Formularzy rekrutacyjnych.

II EDYCJA - WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020
III EDYCJA - STYCZEŃ-LUTY 2021

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: http://hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/#zalozenia-projektu 

Realizatorzy Projektu

Lider Projektu : HRP Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19a, Łódź
Partnerzy: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104
Gmina Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki

Wartość projektu: 2 079 051,84 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT”

 


Kontakt