Urzędy

Jednostką organizacyjną miasta Łodzi jest Urząd Miasta Łodzi. Przedmiotem działalności urzędu jest świadczenie pomocy prezydentowi miasta Łodzi w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i zadań miasta Łodzi określonych przepisami prawa. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest prezydent miasta Łodzi. W skład urzędu wchodzą: departamenty, wydziały i równorzędne komórki organizacyjne. W skład wydziałów wchodzą oddziały, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.

WŁADZE

TWOI PRZEDSTAWICIELE W SAMORZĄDZIE LOKALNYM

Co pięć lat w Polsce odbywają się wybory samorządowe, czyli wybory członków władz lokalnych – przedstawicieli do rad gmin, powiatów oraz sejmików województw samorządowych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta Łodzi

Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta Łodzi

Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta Łodzi

Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta Łodzi

Więcej informacji:

https://uml.lodz.pl/urzad-miasta-lodzi/

STRUKTURA I JEDNOSTKI URZĘDU MIASTA ŁODZI

Każda sprawa, z którą udasz się do urzędu, zostanie rozpatrzona w odpowiednim wydziale. Oto urzędowa mapa wydziałów, z których mieszkańcy korzystają najczęściej:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/komorki-organizacyjne-urzedu/

Kliknij i zobacz: Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi.

OSIEDLA - JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA

Osiedla stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i prezydentem miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców miasta. Więcej informacji:

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/rady-osiedli/

URZĄD SKARBOWY

Urząd skarbowy to jedna z tych instytucji, z którą do czynienia ma prawie każdy obywatel i każda obywatelka. Najbardziej popularną i dotyczącą niemalże każdej osoby fizycznej sprawą załatwianą w urzędzie skarbowym, jest złożenie deklaracji PIT (podatku dochodowego). Należy to uczynić do końca kwietnia następnego roku. Oprócz tego, urzędy wydają rozmaite zaświadczenia, np. o dochodach, wykorzystywane potem do celów kredytowych.

Zdecydowanie więcej obowiązków związanych z urzędem skarbowym mają przedsiębiorcy. Dla nich ta instytucja odgrywa kluczową rolę regulującą działalność. Oprócz składania deklaracji odnośnie podatku CIT (od osób prawnych), to właśnie do urzędu skarbowego przedsiębiorcy zgłaszają się po NIP, niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Urząd skarbowy może także wezwać nas do składania wyjaśnień w związku z czynnościami sprawdzającymi lub kontrolnymi. Mogą mieć one na celu sprawdzenie wywiązywania się z terminów przez podatnika lub podatniczkę, ale także ustalenie czy informacje zawarte w złożonych dokumentach znajdują pokrycie w faktach.

  • PIT to podatek od dochodów osobistych. Urząd skarbowy rozlicza za nas podatek. Jeśli potrzebujesz wprowadzić do swojego PIT odliczenia od podatku (z racji posiadanych ulg), skontrolować  prawidłowość zamieszczonych przez urząd informacji, musisz  zalogować się na swoje konto, na portalu podatkowym  Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl
  • PIT zerowy to PIT dla młodych, czyli zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zasady korzystania z zerowego PIT są korzystne dla zatrudnionych na umowę o pracę, pracę nakładczą i umowę zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna zależy od wynagrodzenia brutto.
  • E-PIT zeznanie podatkowe można też złożyć elektronicznie, korzystając ze strony www.podatki.gov.pl  (zakładka: Twój e-PIT). Można też rozliczyć się w sposób tradycyjny, składając lub wysyłając wydrukowany formularz. Przygotowując PIT, można także skorzystać z programów komputerowych w internecie i na CD lub szukać pomocy w biurach podatkowych. Jeśli nie masz pewności, który formularz PIT wypełnić, wskazówki uzyskasz w urzędzie skarbowym.
  • 1% podatku
    Rozliczając podatek dochodowy za dany rok, tzw. 1% obliczonego podatku możesz ofiarować na potrzeby organizacji pożytku publicznego. Aby odpisać tę kwotę w składanej deklaracji podatkowej, trzeba wykonać kilka prostych czynności:
  1. Wybierz organizację, która ma statut organizacji pożytku publicznego (OPP).
  2. Pamiętaj, że nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
    https://spis.ngo.pl/

Zachęcamy do wzięcia udziału w loterii podatkowej, główna nagroda to 100 tys zł. Wystarczy wskazać łódzki adres w druku PIT, a później wypełnić zgłoszenie na stronie www.lodz.pl/loteria.

W zeszłorocznej edycji przygotowano także nagrodę specjalną – dla nowych podatników, która wynosiła 20 tys zł.

Kontakt