Prawa konsumenta

PRAWA KONSUMENTA

Gwarancja/rękojmia/prawo do zwrotu/rozwiązywanie sporów z konsumentami – co warto wiedzieć?

 • Gwarancja - podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta.
 • Rękojmia - odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej wynikająca z przepisów prawa
 • Możliwe przykładowe problemy:
  - towar jest niezgodny z umową,
  - sprzedający nie chce dostarczyć towaru, mimo że za niego zapłaciłeś/zapłaciłaś,
  - sprzedawca odmawia uznania reklamacji z rękojmi,
  - producent nie chce wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych

W takich przypadkach zostały złamane Twoje prawa konsumenta. Masz prawo to zgłosić do Rzecznika Praw Konsumentów. Rzecznik udziela porad prawnych bezpośrednio, telefonicznie lub e-mailowo. Może też podjąć interwencję w danej sprawie, np. występując do sprzedawcy lub producenta z pismem, w którym wskaże jego zobowiązania wobec konsumenta.

Ważne!

Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który przy zakupie powinieneś/powinnaś – co do zasady – otrzymać wraz z towarem.

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Warto pamiętać!

Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne!

Obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym!

Poza możliwością złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji w razie, gdy towar jest wadliwy, jeśli zawierasz umowę na odległość, masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych – bez podawania przyczyny. To tzw. prawo do namysłu.

Jeżeli z niego skorzystasz, umowę uważa się za niezawartą i obie strony mają obowiązek rozliczenia się. Pamiętaj! Przedsiębiorca nie może uregulować kwestii związanych z odstąpieniem od umowy w sposób mniej dla Ciebie korzystny, niż to wynika z przepisów prawa.

Bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów

 • Infolinia Konsumencka 801 440 220, 22 290 89 16 prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –18.00, opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckie Centrum E-porad
  https://prawo-konsumenckie.pl/konsumenckie-centrum-e-porad
 • miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 113, nr tel. 42  638-46-56/57/58; 42  638-54-45; mrk@uml.lodz.pl
Kontakt