Urząd Miasta Łodzi

Konkurs ofert dla NGO na rezydencje artystyczne ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rezydencji artystycznych w Łodzi.

 -  materiały organizatora
Słuchanie Starego Polesia, projekt realizowany w 2020 roku przez Stowarzyszenie Radio Kapitał , materiały organizatora

Rodzaj zadania: Rezydencje artystyczne w Łodzi

Cele zadania: realizacja programu rezydencyjnego artystów spoza Łodzi opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki, powinna być zgodna z „Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych twórców kultury.

Główne cechy i przykładowe rezultaty: Zadanie polega na przeprowadzeniu w roku 2021 pobytów rezydencyjnych na terenie Miasta Łodzi artystów reprezentujących w szczególności takie dziedziny sztuki jak: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, literatury, architektura, film, teatr,etc.

Przykładowe oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
1. Liczba jednoosobowych pobytów rezydencyjnych na terenie Miasta Łodzi.
2. Liczba nowych dzieł, wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeniu lub praktyk.
3. Liczba odbiorców dzieł, wydarzeń lub działań.

Termin realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2021r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 50.000,00 zł.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego oferenta, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu przy ocenie formalnej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się pod poniższym linkiem BIP>>>

Kontakt