Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Dotacje dla zabytków

Rada Miejska ma zdecydować o przyjęciu projektu uchwały dotyczącego zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wraz z jego przyjęciem straci moc uchwała w tej sprawie z 2006 roku, której regulacje wykluczały z katalogu możliwych beneficjentów podmioty sektora finansów publicznych. Procedowana dzisiaj uchwała uwzględnia możliwość udzielenia dotacji wszystkim podmiotom, bez względu na fakt czy są one zaliczane do sektora finansów publicznych czy też nie. Dokument zakłada udzielenie dotacji w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Możliwa jest także dotacja w wysokości 100% nakładów w przypadku jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotacja taka będzie również przyznana jeśli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich.

Kontakt