Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Ważne zmiany we wnioskach składanych przez mieszkańców Łodzi pomagających obywatelom Ukrainy

Nowy wzór wniosku, obowiązkowy numer PESEL obywatela Ukrainy oraz wydłużenie możliwego okresu udzielanego wsparcia do maksymalnie 120 dni… To najważniejsze zmiany, jakie zostały właśnie wprowadzone w przypadku składanych wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień. Modyfikacje te wprowadziła ustawa z 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wszystkie zmiany obowiązują od dnia wejścia ustawy w życie, czyli dokładnie od 30 kwietnia bieżącego roku. Wspomniane wnioski można składać w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją specustawy, mieszkańcom Łodzi (osobom fizycznym i innym podmiotom), którzy zapewniają - na własny koszt - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski legalnie po 24 lutego br., może być przyznane na ich wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Przed zmianą przepisów, można było ubiegać się o wypłatę tego świadczenia przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.

Kolejną nowością wprowadzoną przez ustawę nowelizującą jest obowiązek posiadania numeru PESEL przez obywatela Ukrainy korzystającego z pomocy w formie zakwaterowania i wyżywienia. Do tej pory numer PESEL albo NIP musiała posiadać obowiązkowo osoba, która takiej pomocy udzielała i składała wniosek. W przypadku obywatela Ukrainy, który z takiej pomocy korzystał, numer PESEL był opcjonalny – można było zastąpić go numerem/serią innego dokumentu tożsamości, np. ukraińskiego dowodu osobistego lub paszportu.

Zmienione przepisy spowodowały także konieczność zmiany formularza wniosku, a dokładniej – karty osoby przyjętej do zakwaterowania, która jest jego załącznikiem. W miejscu, w którym do tej pory trzeba było podać na niej rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości obywatela Ukrainy albo jego numer PESEL, teraz trzeba wpisać wyłącznie numer PESEL. Ponadto dodano pola, w których zaznacza się poszczególne dni, w których u wnioskodawcy przebywali obywatele Ukrainy (nowy formularz jest przystosowany do zaznaczenia tych dni do końca października – na poprzednim druku taka możliwość była wyłącznie do końca maja). Nowy formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej łódzkiego MOPS (www.mops.lodz.pl) oraz w placówkach MOPS w Łodzi (w wersji papierowej).

Obecnie wspomniane wnioski można składać w następujących lokalizacjach:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (główna siedziba); ul. Kilińskiego 102/102a; tel. (42) 685 43 62 oraz (42) 685 43 63
  2. I Wydział Pracy Środowiskowej (dla Bałut oraz części Polesia); ul. Kutrzeby 16; tel. (42) 207 14 50
  3. II Wydział Pracy Środowiskowej (dla Śródmieścia oraz Widzewa), ul. Grota-Roweckiego 30; tel. (42) 677 15 50
  4. III Wydział Pracy Środowiskowej (dla Górnej i części Polesia); ul. Będzińska 5; tel. (42) 684 44 81

Wszystkie wskazane lokalizacje są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17. W każdej z czterech powyższych lokalizacji jest dodatkowo wystawiona urna, do której można także wrzucić dokumenty (w godzinach pracy wymienionych wyżej placówek). Zainteresowanych zachęcamy także do skorzystania z platformy ePUAP, za pośrednictwem której można składać również wnioski.

Szczegółowe informacje na temat składanych wniosków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy można uzyskać również pod numerem telefonu: (42) 685 43 50 oraz adresem mailowym: ukraina@mops.lodz.pl. Telefon jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Do tej pory w łódzkim MOPS złożono nieco ponad 2,2 tys. wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy. Zgodnie z danymi podanymi w tych wnioskach, mieszkańcy Łodzi, a także łódzkie firmy i instytucje zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie ponad 7,3 tys. obywatelom Ukrainy. Wśród wszystkich wniosków jest w sumie 59 złożonych przez firmy/instytucje działające na terenie Łodzi. Zgodnie z danymi podanymi w tych wnioskach, firmy/instytucje te zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie łącznie 735 obywatelom Ukrainy.

Related Files

Kontakt