Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 - KONSULTACJE CZAS START

  • kategoria:
  • NGO

Informujemy, iż zostały ogłoszone konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 30 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi ws. ogłoszenie konsultacji oraz Program współpracy'2023 – dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ:

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-lodzi-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-miasta-lodzi-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-id53820/2022/9/20/

Wypełniony formularz można przekazać:

1) osobiście do Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10 (I piętro, pokój nr 115), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi (pn., śr.-pt.: 8:00-16:00, wt. 8:00-17:00);

2) drogą elektroniczną na adres: ngo@uml.lodz.pl.

Uwaga! Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 30 września 2022 r., po dniu 13 października 2022 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kontakt