Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Kontrola Rzecznika Praw Dziecka. Przypomnienie dla NGO.

W związku z kontrolami przez Rzecznika Praw Dziecka organizacji pozarządowych pod kątem wypełniania przez trzeci sektor obowiązków wynikających z ustawy dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 r., poz. 152 z późn. zm.) przypominamy, że: zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym stowarzyszenia i fundacje przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi są obowiązane do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Paragraph Icon Symbol Or Sign And Magnifying Glass

Obowiązek ten jest również konieczny w przypadku podejmowania przez ngo współpracyz daną osobą np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z edukacją, sportem, profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, z zajęciami dodatkowymi (np. w świetlicach środowiskowych).

Kto tego obowiązku nie wypełni, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Głównym obszarem nieprawidłowości stwierdzonym przez Rzecznika Praw Dziecka było nieposiadanie kont w systemie teleinformatycznym Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub niedokonywanie zapytań w trybie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Ogólne informacje o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, Rejestr oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/ oraz na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym:  https://uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/uzyteczne-dla-ngo/ w zakładce „Stowarzyszenia i fundacje” – aspekty prawne.

Kontakt