Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Nabór ofert na prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Zarządzeniem nr 2888/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Celem zadania jest stworzenie miejsca będącego centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z infrastrukturą i zapleczem socjalno-technicznym. Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być działające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.

Termin realizacji: od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 r. – do 95 000,00 zł.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-id56974/2022/12/27/

Kontakt