Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanego konkursu ofert w zakresie prowadzenia hostelu koedukacyjnego dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne o planowanym, otwartym konkursie ofert. Wspomniany konkurs będzie dotyczył realizacji w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie realizacji programu osłonowego pod nazwą „Prowadzenie hostelu koedukacyjnego dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”.

 -  fot. www.elements.envato.com

Adresatami zadania będą mieszkanki i mieszkańcy całej Łodzi.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w formie stacjonarnej w poniedziałek 6 marca 2023 r. o godz. 10.00., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w pokoju 306 (III piętro).

MOPS w Łodzi zaprasza serdecznie do udziału w spotkaniu wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Kontakt